Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2017-03-30 JD
Saksnummer : 17/1140-ASO (JD), 17/01506 (UDI)
Dokumentdato : 30.03.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

UDIs praksis vedrørende oversendelse av klager på avslått innsyn

I forbindelse med behandling av innsynsklager over vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI) har Justis- og beredskapsdepartementet behov for flere dokumenter fra saken enn hva UDI normalt oversender. Erfaringsvis må departementet etterspørre dokumenter, noe som forsinker klagebehandlingen.

Med bakgrunn i departementets behov beskrevet nedenfor, ber vi derfor UDI om å gå gjennom sine rutiner i innsynssaker etter offentleglova og forvaltningsloven, for å sikre en effektiv håndtering av disse sakene.

Om ønskelig kan vi gi eksempler på saker som belyser at oversendelsen har vært mangelfull.

Departementets behov for dokumenter i innsynsklager

I alle saker som gjelder klage over avslag på offentlig innsyn etter offentleglova har departementet behov for å få oversendt det opprinnelige vedtaket (selv om dette er automatisk generert), dokumentet det er bedt om innsyn i (også når dokumentet opprinnelig er produsert av departementet), klagen og UDIs begrunnede vedtak. Hvis UDI har gitt delvis innsyn i et dokument, må også den sladdede versjonen av dokumentet oversendes.

I saker om partsinnsyn etter forvaltningsloven har departementet behov for alle dokumentene det er bedt om innsyn i, i tillegg til selve begjæringen om partsinnsyn, avslaget over partsinnsyn, klagen og UDIs vurdering av klagen. For øvrig må det vurderes konkret om det også finnes andre dokumenter som kan være relevante for departementets klagebehandling av saker om offentlig innsyn og partsinnsyn og som følgelig bør oversendes.


Med vennlig hilsen


Nina E. D. Mørk (e.f.)
avdelingsdirektør

Anders Sondrup
rådgiver

Siste endringer
  • Ny: 2017-03-30 JD UDIs praksis vedrørende oversendelse av klager på avslått innsyn (07.04.2017)

    Nytt brev fra Justis- og beredskapsdepartementet (departementet) til Utlendingsdirektoratet (UDI). I forbindelse med behandling av innsynsklager over vedtak fra UDI har departementet behov for flere dokumenter fra saken enn hva UDI normalt oversender. Erfaringsvis må departementet etterspørre dokumenter, noe som forsinker klagebehandlingen. Departementet ber derfor UDI gjennomgå sine rutiner i innsynssaker etter offentleglova og forvaltningslova. Som følge av dette vil RS 2016-006 Rett til innsyn i dokumenter i Utlendingsdirektoratet etter offentleglova bli oppdatert.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo