Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : F-03-19
Saksnummer : 18/1508 (KD), 16/03776-43 (UDI)
Dokumentdato : 12.04.2019
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda

Igangsettelse av et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborger – instruks om skjønnsutøvelse og prioritering av saker

Siste endringer
  • Ny: F-03-19 Igangsettelse av et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborger – instruks om skjønnsutøvelse og prioritering av saker (23.04.2019)

    Kunnskapsdepartementet instruerer UDI om å iverksette et tidsavgrenset program for å verifisere opplysningene til en gruppe irakere med lovlig opphold i Norge, som hittil ikke har fått innvilget statsborgerskap på grunn av ID-tvil. UDI skal tilrettelegge for rask avvikling ved å prioritere søknader om statsborgerskap, og om identitetsendring der søkeren får verifisert ny identitet. UDI bes utarbeide rundskriv til politidistriktene og Politiets utlendingsenhet om saksforberedelse, verifisering og oversending av saker til programmet. Se Justis- og beredskapsdepartementets GI-01/2019 Tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning). For informasjon om påmelding, se udi.no. Instruksen trer i kraft 1. mai 2019.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo