Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-06/2018
Saksnummer : 17/4890
Dokumentdato : 13.04.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – unntak fra vilkåret om fremleggelse av godkjent reisedokument eller nasjonalt identitetskort ved søknad om midlertidig ar-beidstillatelse for asylsøkere som venter på endelig vedtak (§ 17-24 annet ledd

Siste endringer
  • Ny: G-06/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – unntak fra vilkåret om fremleggelse av godkjent reisedokument eller nasjonalt identitetskort ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som venter på endelig vedtak (16.04.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endringer i utlendingsforskriften § 17-24 annet ledd. Endringen gjelder asylsøkere som har fått plass i et integreringsmottak. Ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere som har fått plass i et integreringsmottak kan utlendingsmyndighetene gjøre unntak fra vilkåret i § 17-24 første ledd om at søkeren må fremlegge godkjent reisedokument eller nasjonalt identitetskort. Vilkåret i utlendingsloven § 94 første ledd bokstav b om at det ikke må være tvil om søkerens identitet gjelder også i saker der det er grunnlag for å gjøre unntak fra kravet om dokumentert identitet. Denne midlertidige forskriftsendringen trer i kraft 14. mai 2018 og oppheves 14. mai 2021.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo