Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-07/2018
Saksnummer : 15/10689-6
Dokumentdato : 14.05.2018
Mottakere :

Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Ikraftsetjing av endringar i utlendingsforskrifta – reglar om avvising av omgjeringsoppmodingar


Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv av 14. mai 2018: G-07/2018 Ikraftsetjing av endringar i utlendingsforskrifta – reglar om avvising av omgjeringsoppmodingar (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: G-07/2018 Ikraftsetjing av endringar i utlendingsforskrifta – reglar om avvising av omgjeringsoppmodingar (16.05.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut eit nytt rundskriv om ikraftsetjing av reglar om avvising av omgjeringsoppmodingar. Dei nye reglane blir inntatt i utlendingsforskrifta i ny § 16-14, som trer i kraft 1. juni 2018. Ny § 16-14 er retta mot UNE og er derfor ikkje bindande for UDI. Rundskrivet presiserar at lista med formkrav er uttømande, at vilkåret om kjend opphaldsstad ikkje inneber ei utvida undersøkingsplikt og at det skal gå fram av avgjerda kva som er grunnlaget for å nekte realitetshandsaming.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo