Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-03/2018
Saksnummer : 18/1888 (JD), 18/01360-4 (UDI)
Dokumentdato : 23.05.2018

Behandling av søknad om Schengenvisum der formålet er medisinsk behandling i Norge


Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv av 23. mai 2018: GI-03/2018 – behandling av søknad om Schengenvisum der formålet er medisinsk behandling i Norge (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: GI-03/2018 Behandling av søknad om Schengenvisum der formålet er medisinsk behandling i Norge (23.05.2018)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Utlendingsdirektoratet (UDI). Hittil har praksis vært at UDI innvilger søknad om Schengenvisum for medisinsk undersøkelse/utredning (så fremt øvrige vilkår for visum er oppfylt), men avslår søknader hvor formålet er medisinsk behandling, jfr. utlendingsforskriften § 6-28. Instruksen angir at UDI kan gi visum for medisinsk behandling i Norge dersom behandlingen kan skje innenfor et tidsrom av 90 dager, forutsatt at nærmere angitte vilkår er oppfylt (instruksen punkt 4). JD mener dette er hensiktsmessig og i tråd med lovens utgangspunkt om når visum kan gis, og at det vil sikre at norsk praksis ikke er til hindrer for en hensiktsmessig håndtering av representasjonssaker. Instruksen trer i kraft straks.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo