Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-10/2018
Saksnummer : 18/3778 (JD), 18/03388 (UDI)
Dokumentdato : 10.08.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet

Instruks om opphevelse av instruks GI-03/2014

Siste endringer
  • Ny: GI-10/2018 Instruks om opphevelse av instruks GI-03/2014 (10.08.2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at instruks GI-03/2014 Instruks om tolkning av utlendingsloven §§ 67 annet ledd og 68 annet ledd oppheves. I vedtak fra UNE i stornemnd 21. juni 2018 uttaler Stornemnda at vedtaket skal ha følgende presedensvirkning: «Utlendinger som begår straffbare handlinger, og som besluttes utvist, skal vurderes ut fra deres oppholdstatus da de begikk den straffbare handlingen. Personer med midlertidig oppholdstillatelse på tidspunktet for den straffbare handlingen, skal vurderes etter utl. § 67. Personer som har permanent oppholdstillatelse skal vurderes etter utl. 68.» Departementet vil vurdere om det er grunnlag for regelendringer og eventuelt komme tilbake til dette.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo