Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-14/2016
Saksnummer : 15/2364
Dokumentdato : 30.09.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

GI-14/2016 - revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f

Siste endringer
 • Endret: GI-14/2016 - revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f (27.10.2016)

  Justis- og beredskapsdepartementet har i brev til UDI 26. oktober 2016 kommet med en presisering av den reviderte tilbakekallsinstruksen, etter henvendelse fra UDI . Departementet presiserer at det forhold at en enslig mindreårig fyller 18 år i ikke seg selv tilsier at beskyttelsesbehovet er bortfalt. Instruksen innebærer derfor ikke at UDI av eget tiltak skal opprette sak om tilbakekall når en enslig mindreårig med tillatelse etter utl. § 28 fyller 18 år. Brevet med presiseringen ligger som et vedlegg til instruksen.

 • Ny: GI-14/2016 - revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholds-tillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f (30.09.2016)

  Instruksen her gjør enkelte justeringer i departementets instruks GI-04/2016 av 31. mars 2016, som nå oppheves.

   

  Departementet har oppdatert instruksen i tråd med lovendringene som trer i kraft 1. oktober og har tatt ut tekst om at UDI kan vurdere tilbakekall dersom «andre forhold» tilsier at utlendingen ikke lenger har behov for beskyttelse i Norge. Teksten anses overflødig i tillegg til den generelle adgangen til å kunne opprette sak om tilbakekall etter utl. § 37 første ledd bokstav e og f. Departementet har også tatt ut tekst om at UDI, dersom det foreligger søknad om permanent oppholdstillatelse, skal opprette sak om tilbakekall dersom «endringer i praksis og/eller regelverk» indikerer at utlendingen ikke lenger har et beskyttelsesbehov.

   

  Praksis- og regelverksendringer er ikke nødvendigvis begrunnet i slike endrede forhold som utl. § 37 første ledd bokstav e og f er ment å gjelde for, dvs. generelle endringer i utlendingens hjemland eller i det landet hvor han eller hun tidligere hadde sin bopel (gjelder statsløse), og endringer i individuelle forhold som tilsier at utlendingens beskyttelsesbehov ikke lenger er til stede.

   

  Allerede opprettede saker etter instruks GI-04/2016 skal behandles etter instruks GI-14/2016 og gjeldende regelverk. Instruksen trer i kraft straks.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen