Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-14/2016
Saksnummer : 15/2364
Dokumentdato : 30.09.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f

Siste endringer
 • Endret: GI-14/2016 Revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f (07.07.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt  brev til UDI 06. juli 2017 med retningslinjer for prioritering av saker om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfallt. UDI skal prioritere saker hvor utlendingen ikke vil ha rett til ny oppholdstillatelse etter at det er fattet vedtak om tilbakekall av gjeldende tillatelse. Brevet med retningslinjene ligger som et vedlegg til instruksen.

 • Endret: GI-14/2016 - revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f (27.10.2016)

  Justis- og beredskapsdepartementet har i brev til UDI 26. oktober 2016 kommet med en presisering av den reviderte tilbakekallsinstruksen, etter henvendelse fra UDI . Departementet presiserer at det forhold at en enslig mindreårig fyller 18 år i ikke seg selv tilsier at beskyttelsesbehovet er bortfalt. Instruksen innebærer derfor ikke at UDI av eget tiltak skal opprette sak om tilbakekall når en enslig mindreårig med tillatelse etter utl. § 28 fyller 18 år. Brevet med presiseringen ligger som et vedlegg til instruksen.

 • Ny: GI-14/2016 - revidert instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholds-tillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f (30.09.2016)

  Instruksen her gjør enkelte justeringer i departementets instruks GI-04/2016 av 31. mars 2016, som nå oppheves.

   

  Departementet har oppdatert instruksen i tråd med lovendringene som trer i kraft 1. oktober og har tatt ut tekst om at UDI kan vurdere tilbakekall dersom «andre forhold» tilsier at utlendingen ikke lenger har behov for beskyttelse i Norge. Teksten anses overflødig i tillegg til den generelle adgangen til å kunne opprette sak om tilbakekall etter utl. § 37 første ledd bokstav e og f. Departementet har også tatt ut tekst om at UDI, dersom det foreligger søknad om permanent oppholdstillatelse, skal opprette sak om tilbakekall dersom «endringer i praksis og/eller regelverk» indikerer at utlendingen ikke lenger har et beskyttelsesbehov.

   

  Praksis- og regelverksendringer er ikke nødvendigvis begrunnet i slike endrede forhold som utl. § 37 første ledd bokstav e og f er ment å gjelde for, dvs. generelle endringer i utlendingens hjemland eller i det landet hvor han eller hun tidligere hadde sin bopel (gjelder statsløse), og endringer i individuelle forhold som tilsier at utlendingens beskyttelsesbehov ikke lenger er til stede.

   

  Allerede opprettede saker etter instruks GI-04/2016 skal behandles etter instruks GI-14/2016 og gjeldende regelverk. Instruksen trer i kraft straks.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen