Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

EU-domstolens rettspraksis

Dokument-ID : C-430/11
Dokumentdato : 06.12.2012

Md. Sagor v. Italy - Returdirektivet. Adgang til å bøtelegge tredjelandsborgere uten lovlig opphold. Bangladesh.

1. Saken gjelder

 • Fortolkning av EUs returdirektiv
 • Anmodningen om prejudisiell avgjørelse ble henvist til EU-domstolen av Italias Tribunale di Rovigo.

2. Hovedkonklusjoner i avgjørelsen

 • Medlemsstatene er ikke forhindret fra å ha lovbestemmelser som medfører at tredjelandsborgere uten lovlig opphold straffes med bot som kan erstattes av en utvisningsordre/utvisningsvedtak.
 • Sanksjoner i form av bot som kan erstattes med husarrest skal opphøre så snart uttransportering av utlendingen fra medlemsstaten er mulig.

3. Faktum i saken

Klageren, Md. Sagor, ble stoppet av italiensk politi i Rosalina Mare. Han opplyste til politiet at han var borger av Bangladesh, og at han var født i 1990. Ved gjennomføringen av identitetskontrollen oppdaget italienske myndigheter at klageren, som jobbet som gateselger, aldri hadde hatt lovlig opphold i Italia. Det fremgår av politiets rapport at klageren ankom Italia i 2009.

I juli 2010 ble klageren tiltalt ved Tribunale di Rovigo for ulovlig innreise og ulovlig opphold i henhold til bestemmelser i italiensk lovgivning. Tribunalet slo fast at det ikke var tilstrekkelig bevist at klageren hadde unndratt seg italiensk grensekontroll. Retten la imidlertid til grunn at klageren hadde oppholdt seg ulovlig i landet, noe som utgjorde en lovovertredelse av artikkel 10 a i Italias lovdekret nr. 286/1998.

Selv om tribunalet var forpliktet til å straffe klageren for brudd på bestemmelser i lovdekret nr. 286/1998, var retten i tvil om bestemmelsene i lovdekretet var forenlig med EU-retten. Tribunalet besluttet derfor om å forelegge saken for EU-domstolen.

4. Domstolens vurderinger

EU-domstolen ble bedt om å vurdere hvorvidt artikkel 2, 4, 6, 7 og 8 i Returdirektivet skal tolkes slik at medlemsstaten forhindres fra å ha lovbestemmelser som medfører at tredjelandsborgere uten lovlig opphold straffes med bot, som kan erstattes av en utvisningsordre/utvisningsvedtak eller husarrest:

”By its first and second questions, the referring court asks, in essence, whether Directive 2008/115 must be interpreted as precluding Member State legislation, such as that at issue in the main proceedings, which penalises illegal stays by third-country nationals by means of a fine which may be replaced by an order for expulsion or home detention.”

Domstolen uttaler at Direktiv 2008/115 om felles standarder og prosedyrer i medlemsstatene for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold skal fortolkes slik at medlemsstatene ikke er forhindret fra å ha lovbestemmelser, slik nasjonale lovbestemmelser i foreliggende sak, som medfører at tredjelandsborgere uten lovlig opphold straffes med bot som kan erstattes med en utvisningsordre/utvisningsvedtak.

Domstolen slo imidlertid fast at medlemsstatene var forhindret fra å ha lovbestemmelser som medfører at tredjelandsborgere uten lovlig opphold straffes med bot som kan erstattes med en sanksjon i form av husarrest, uten å sikre/garantere at sanksjonen opphører så snart vedkommendes uttransportering fra medlemsstaten er mulig:

”[…]precluding Member State legislation which allows illegal stays by third country nationals to be penalised by means of a home detention order without guaranteeing that the enforcement of that order must come to an end as soon as the physical transportation of the individual concerned out of that Member State is possible."

Her finner du avgjørelsen i sin helhet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo