Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Forarbeider

Dokument-ID : Utlendingsloven

Forarbeider


NOU 2004:20 Ny utlendingslov

Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

Ot. prp. nr. 17 (2006-2007) Om lov om endringar i utlendingsloven (DNA-testing og aldersundersøking mv.)

Ot.prp. nr. 72 (2007-2008) Lov om endringer i utlendingslovgivninga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.)

Ot.prp. nr. 36 (2008-2009) Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet

Ot.prp. nr. 97 (2008-2009) Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Ot.prp. 26 (2008-2009) Om lov om endringer i utlendingsloven (krav om at referansepersoner må ha fire års arbeid eller ­utdanning i Norge for at søkeren skal ha rett til ­familieetablering)

Prop. 30 L (2009-2010) Endringer i utlendingsloven

Prop. 3 L (2010-2011) Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet)

Prop. 16 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven (innstramninger) (instruksjonsadgang overfor UNE mv.)

Prop. 90 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)

Prop. 91 L (2015-2016) Endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren)

Prop. 58 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.)

Prop. 149 L (2016-2017) Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)

Prop. 156 L (2016–2017) Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.)

Forarbeider til forrige utlendingslov (utlendingsloven av 1988)

NOU 1983:47 Ny fremmedlov (lenke til Lovdata Pro)

Ot.prp.nr.46 (1986-1987) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (lenke til Lovdata Pro)

UDIs høringssvar

Høringssvarene fra UDI finner du i kategorien høringer.

Siste endringer
 • Ny: Prop. 156 L (2016–2017) Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.) (26.06.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet foreslår et rettslig grunnlag for at politiet, etter skriftlig anmodning og uten hinder av taushetsplikt, skal få utlevert opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet til nåværende og tidligere beboere i asylmottak og omsorgssentre for enslige mindreårige. Gjelder også beboere som har permisjon fra mottaket eller omsorgssenteret. Videre skal politiet få opplysninger om dato for når en beboer flyttet til og/eller fra mottaket eller omsorgssenteret. Politiet skal også få opplysninger om hvor tidligere beboere har flyttet, hvis dette er kjent. Opplysninger kan kreves utlevert når dette er nødvendig for politiets oppgaver etter utlendingsloven eller oppgaver knyttet til politimessige formål.

 • Ny: Prop. 149 L (2016–2017) Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.) (19.06.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i Prop. 149 L (2016-2017) at Stortinget vedtar å videreføre de midlertidige lovendringene som ble vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015-2016) Endringer i utlendingsloven (innstramninger). Dette innebærer en videreføring av departementets instruksjonsmyndighet overfor Utlendingsnemnda, utvidet adgang til å nekte realitetsbehandling av en asylsøknad i Norge når utlendingen har hatt opphold i et trygt tredjeland, samt bruk av tvangsmidler og unntak fra utreisefrist i disse tilfellene. Videre inneholder proposisjonen forslag om utvidet adgang til arbeide for asylsøkere mens søknaden er til behandling, hjemmel for å kreve politiattest for tolker som benyttes av Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda, samt departementets tilbakemelding på Stortingets anmodningsvedtak om seksårskrav for familieetablering og rettelse av en inkurie i utlendingsloven.

 • Ny: Prop. 90 L (2015-2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) Forarbeider (05.04.2016)

  Prop. 90 L (2015-2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) er nå publisert på regjeringens nettsider. Hovedinnholdet i proposisjonen er i samsvar med de forslagene som ble sendt på høring 29. desember 2015. Det er imidlertid foretatt noen endringer og tilpasninger med grunnlag i de innspillene som har kommet i høringen og med grunnlag i nye vurderinger fra departementets side.

 • Ny: Prop. 16 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven (innstramninger) Forarbeider (01.12.2015)

  Vi har nå lagt ut en lenke til forarbeidene til de siste endringene til utlendingsloven, som trådte i kraft 20. november 2015.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo