Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2004-12-23 KRD
Saksnummer : 04/3411-3 KAB (KRD), 04/14180 (UDI)
Dokumentdato : 23.12.2004

Høring - NOU 2004:20 Ny utlendingslov


Departementets høringsbrev av 23.12.2004 "Høring - NOU 2004:20 Ny utlendingslov" (PDF)

UDIs deluttalelse av 04.04.2005 "Høring - NOU 2004:20 Ny utlendingslov" (PDF)

UDIs deluttalelse av 06.07.2005 "Høring - NOU 2004:20 Ny utlendingslov" (PDF)

Direktørens forord

Sammendrag

Lovtekst i henhold til UDIs forslag

DEL I. Generelt om utvalgets forslag til utlendingslov

1. Formålsbestemmelser

1.1 Bakgrunn for forslag om formålsparagraf i ny utlendingslov
1.2 Lovteknisk plassering
1.3 Flere formål
1.4 Forslag
1.5 Kommentarer til de enkelte delene av bestemmelsene

2. Innvandringsregulerende hensyn

3. Integreringsperspektivet

4. Forholdet til internasjonal rett

5. Kvinneperspektivet

6. Barn

7. Menneskehandel

7.1 Vurdering av lovregulering av oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel
7.2 Vitnebeskyttelse mm
7.3 Ofre for menneskehandel mm som befinner seg i utlandet
7.4 Straffrihet for brudd på utlendingsloven i visse tilfeller
7.5 Plassering av bestemmelsene i ny utlendingslov
7.6 Forslag til ny lovbestemmelse
7.7 Forslag til lovtekst

8. Oppgaveutsetting

8.1 Begrepsbruk
8.2 Utlendingsmyndighetene og kompetansebestemmelser
8.3 Hjemmel for delegasjon av offentlig myndighet til private rettssubjekter utenfor den ordinære forvaltningen
8.4 Eksisterende eksempler på oppgaveutsetting av saksforberedende arbeid i Utlendingsdirektoratet

9. Personvern

10. Identitetsproblematikk

10.1 En utvidet behandling av problemet med identitetstvil og innvilgelse av tillatelser
10.2 Identitetsbegrepet
10.3 Sannsynliggjort og ikke sannsynliggjort identitet: bevisføringsplikt, beviskrav og rettslig konsekvens
10.4 Ikke sannsynliggjort identitet der det foreligger beskyttelsesbehov eller sterke rimelighetsgrunner
10.5 Ikke sannsynliggjort identitet og permanent oppholdstillatelse
10.6 Forslag til lovtekst

11. Bosetting 

11.1 Subsidiært forslag 

DEL II. Utlendingsdirektoratets merknader til lovforslaget

12. Kap 1 Alminnelige bestemmelser

12.1 Merknader til den enkelte bestemmelse

13. Kapittel 2 Kontroll med inn- og utreise

13.1 Generelle merknader
13.2 Negative vedtak: omfang av begrunnelsen og retten til å klage
13.3 Begrepet visum i forskjellige sammenhenger
13.4 Visum for familiemedlemmer til EØS-borgere
13.5 Sider av fagområdet visum som bør reguleres nærmere i forskrift
13.6 Merknader til den enkelte bestemmelse

14. Kapittel 3 Kortvarig opphold

14.1 Generelle merknader
14.2 Merknader til den enkelte bestemmelse

15. Kapittel 4 Opphold ifbm arbeid og studier for utlendinger omfattet av EØS eller EFTA

15.1 Generelle merknader
15.2 Permanent oppholdstillatelse for EØS/EFTA-borgere
15.3 Særskilte EØS-rettslige problemstillinger
15.4 Bortvisning av EØS/EFTA-borger
15.5 Merknader til den enkelte bestemmelse

16. Kapittel 5 Opphold for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som ikke er omfattet av EØS eller EFTA

16.1 Generelle merknader 
16.2 Kontroll og sanksjoner
16.3 Søknadsprosedyrer
16.4 Merknader til den enkelte bestemmelse

17. Kapittel 6 Beskyttelse

17.1 Generelle merknader
17.2 Merknader til den enkelte bestemmelse

18. Kapittel 7 Adgang til opphold av sterke rimelighetsgrunner mv.

18.1 Generelle merknader
18.2 Merknader til den enkelte bestemmelse

19. Kapittel 8 Familieinnvandring

19.1 Generelle merknader
19.2 Strukturen i kapittelet om familieinnvandring
19.3 Familieetablering og familiegjenforening
19.4 ”21-årsregelen” som vilkår
19.5 Spørsmålet om en biperson selv kan opptre som referanseperson i en søknad om familieetablering før vedkommende har fått en selvstendig tillatelse (permanent oppholdstillatelse)
19.6 Barn og fosterbarn
19.7 Merknader til den enkelte bestemmelse i utkastet

20. Kapittel 9 Allmenne regler om oppholdstillatelse mv

20.1 Generelle merknader
20.2 Merknader til den enkelte bestemmelse
 

21. Kapittel 10 Bortvisning og utvisning

21.1 Generelle merknader
21.2 Merknader til den enkelte bestemmelse

22. Kapittel 11 Absolutt vern mot utsendelse (non refoulement)

22.1 Generelle merknader
22.2 Merknader til den enkelte bestemmelse

23. Kapittel 12 Organisering av utlendingsmyndigheten

23.1 Generelle merknader
23.2 Merknader til den enkelte bestemmelse

24. Kapittel 13 Saksbehandlingsregler m.m.

24.1 Generelle merknader

25. Kapittel 14 Avsluttende bestemmelser

25.1 Generelle merknader
25.2 Merknader til den enkelte bestemmelse

26. Forslag til endringeri andre lover

26.1 Introduksjonsloven

Del III Økonomiske og administrative konsekvenser

27. Generelt

27.1 Juridisk kodeverk og konsepter
27.2 Statistikk
27.3 Oppdatering av rundskriv, instrukser og andre rettskilder
27.4 Internopplæring
27.5 Informasjonskostnader
27.6 Totalkostnader for Utlendingsdirektoratet

UDIs deluttalelse av 31.08.2005 "Høring - NOU 2004:20 Ny utlendingslov" (PDF)

Vedlegg

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo