Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

2013-02-15 JD
Dokument-ID : 2013-02-15 JD
Saksnummer : 12/2415-JAA (JD), 13/743-4 (UDI)
Dokumentdato : 15.02.2013
Mottakere :

Høringsinstansene.

Høring - forslag til endring i politiloven (adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og regulere pengeinnsamling på offentlig sted)

Arbeidsdepartementets høringsbrev av 15.02.2013 "Høring - forslag til endring i politiloven (adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og regulere pengeinnsamling på offentlig sted)" (PDF)

UDIs høringssvar av 10.03.2013 "Høring - forslag til endring i politiloven (adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og regulere pengeinnsamling på offentlig sted)" (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2013-02-15-JD Høring - forslag til endring i politiloven (adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og regulere pengeinnsamling på offentlig sted) (20.03.2013)

  UDI svarte på høringen i brev av 10. mars 2013. Utlendingsdirektoratet (UDI) slutter seg til departementets vurdering og konklusjon med hensyn til adgangen til bort- og utvisning av EØS-borgere. Det forhold at tigging er tillatt i Norge, og at det ikke anvendes sanksjoner mot norske borgere som tigger, tilsier at EØS-borgere som tigger heller ikke kan utvises på dette grunnlaget alene. UDI understreker samtidig at en EØS-borger ikke skal stilles dårligere enn en tredjelandsborger i utvisningssammenheng.

 • Ny: 2013-02-15-JD Høring - Forslag til endring i politiloven (adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og regulere pengeinnsamling på offentlig sted) (26.02.2013)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endring i politiloven som vil kunne medføre en adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og til å regulere pengeinnsamling på offentlig sted. Etter departementets oppfatning representerer økningen i den organiserte tiggingen på offentlig sted en klart uønsket utvikling, og peker på at vi nå er i en helt ny situasjon i forhold til den gang forbudet mot tigging ble opphevet. Departementet ser ikke grunnlag til å gjeninnføre forbudet mot tigging, men mener at det likevel, særlig ut fra situasjonen i Oslo, er behov for å vurdere tiltak av ulik art for å dempe omfanget av tiggingen for å sikre ro og orden, ivareta befolkningens trygghet og forebygge straffbare handlinger.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo