Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2015-07-03-JD
Saksnummer : 15/4903 (JD), 15/06703-7 (UDI)
Dokumentdato : 03.07.2015
Mottakere :

Høyringsinstansane

Høyring om heimel i utlendingslova for fengsling i hurtigprosedyresaker

Justis- og beredskapsdepartementets høyringsbrev av 3. juli 2015 Høyring om heimel i utlendingslova for fengsling i hurtigprosedyresaker (PDF)

Høyringsnotat (PDF)

Vedlegg til høyringsnotat: Utlendingsdirektoratet sine retningslinjer for 48-timarprosedyren med landliste (PDF)

UDIs høringssvar av 01.10.2015: Utlendingsdirektoratets høringssvar- Hjemmel i utlendingsloven for fengsling i hurtigprosedyresaker (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2015-07-03-JD Høyring om heimel i utlendingslova for fengsling i hurtigprosedyresaker (07.10.2015)

  UDI har svart på høring fra Justisdepartementet med forslag til endringer i utlendingsloven knyttet til innføring av grunnlag for pågripelse og eventuell fengsling av utlendinger med asylsøknader som skal behandles i 48-timersprosedyren. UDI ser ingen betenkeligheter med forslaget så lenge rettsikkerhetsgarantien til søkeren er tilstede og forslaget ligger innenfor rammene av våre internasjonale forpliktelser. Videre er UDI enig med departementet i at det er hensiktsmessig å innføre en slik hjemmel med det formål å styrke utlendingskontrollen, effektivisere saksbehandlingen og få til en hurtig uttransport i slike saker.

 • Ny: 2015-07-03-JD Høyring om heimel i utlendingslova for fengsling i hurtigprosedyresaker (06.07.2015)

  Justisdepartementet har sendt på høring et forslag om å innføre et nytt grunnlag for å pågripe og fengsle i utlendingsloven § 106. Forslaget innebærer at politiet vil kunne vurdere pågriping og eventuelt be om fengsling av en utlending som har levert en asylsøknad som presumptivt er åpenbart grunnløs og derfor skal behandles i en særskilt hurtigprosedyre (48-timersprosedyren). Det foreslås endringer i utl. §§ 105, 106 og 106a.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo