Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-01-10
Dokumentdato : 10.01.2017

Høringsnotat - Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften– visitasjon og undersøkelse av asylsøkere ved registrering mv.

Siste endringer
 • Ny: 2017-01-10 Høringsnotat - Forslag til endring i utlendingsloven og utlendings-forskriften– visitasjon og undersøkelse av asylsøkere ved registrering mv. (15.03.2017)

  Utlendingsdirektoratet har besvart høringen. UDI bemerker at forslagene samlet sett kan bidra til at Politiets utlendingsenhet i større grad kan avdekke viktige opplysninger om utlendingers identitet og andre opplysninger som kan være av betydning for UDI sin saksbehandling. UDI har imidlertid enkelte innspill til hvor og hvordan dette bør reguleres. UDI påpeker at ny § 103a i utlendingsloven bør inneholde klarere defenisjon av grensene for hva som kan reguleres i forskrift. UDI foreslår at en plikt for politiet til å informere utlendingen om hensikten før tvangsmidler iverksettes, presiseres i § 18-11 bokstav a fjerde ledd hvor det er beskrevet hvordan kontrollen skal gjennomføres. UDI bemerker videre at det er viktig at opplysninger som politiet innhenter under politiregistreringen, registreres i Utlendingsdatabasen. UDI mener også at begrepet sikkerhetstrussel bør defineres tydeligere. UDI ser det som ønskelig at det fremgår klarere hvem i politiet som kan beslutte bruk av, og foreta iverksettelse av, tvangsmidlene. Videre ønskes det at det tydeliggjøres hva som menes med asylregistreringsprosessen. Til slutt påpeker UDI at det bør drøftes hvordan reglene skal anvendes på barn. Det savnes en vurdering av hvordan rapport om gjennomført undersøkelse av barn skal følges opp.

 • Ny: 2017-01-10 Høringsnotat - Forslag til endring i utlendingsloven og utlendings-forskriften– visitasjon og undersøkelse av asylsøkere ved registrering mv. (12.01.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Utlendingsloven § 93 foreslås endret slik at også nasjonale ID-kort, i tillegg til pass og reisedokumenter, skal innleveres sammen med søknaden om beskyttelse. Innleverte dokumenter skal kunne beholdet til det er fattet et endelig vedtak om oppholdstillatelse eller utlendingen har forlatt riket. Det er foreslått en ny § 103 a som gir adgang til forskriftsregulering av regler om visitasjon og undersøkelse i forbindelse med registrering av søknad om beskyttelse. Videre er utlendingsloven § 104 foreslått endret slik at det skal være mulig å ta beslag av identitetsdokumenter, mobiltelefoner, andre elektroniske lagringsenheter og andre gjenstander hvis det er nødvendig av hensyn til å dokumentere identitet, reiserute eller andre opplysninger av betydning for søknadsvurderingen. Det er også lagt frem forslag om ny § 18-11a i utlendingsforskriften som regulerer når og hvordan politiet kan gjennomføre visitasjon og undersøkelse i forbindelse med asylregistreringsprosessen. Utlendingsforskriften § 17-21 foreslås opphevet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo