Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2016-08-30 JD
Saksnummer : 16/5358 (JD), 15/05225-8 (UDI)
Dokumentdato : 30.08.2016
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes registre

 
Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 30.08.2016: Høring - politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes registre (lenke til regjeringen.no)

UDIs høringssvar av 30.11.2016: Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet - politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes registre (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2016-08-30 JD Høring - politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes registre (01.12.2016)

  UDI ga sitt høringssvar 30. november. UDI er positive til de fleste forslagene i høringsnotatet, men er imidlertid uenig i at politiet skal gis adgang til å foreta direktesøk i Utlendingsdatabasen via Datasystemet for utlendings- og flyktningesaker (DUF). UDI mener en slik adgang vil svekke personvernet til de som er registrert og UDIs muligheter til å ivareta tilfredsstillende informasjonssikkerhet i registrene. I stedet mener UDI at økt bruk av allerede eksisterende elektroniske samhandlingsløsninger er en bedre løsning.

 • Ny: 2016-08-30 JD Høring - politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes registre (08.09.2016)

  Justisdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsloven om politiets tilgang til opplysninger fra utlendingsmyndighetenes registre. Det foreslås en ny bestemmelse om at taushetsplikten ikke er til hinder for at det utleveres opplysninger fra utlendingsmyndighetene til politiet når det er nødvendig for å forebygge og etterforske lovbrudd som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder. Det foreslås videre hjemmel for at det kan utleveres nærmere angitte opplysninger dersom det er nødvendig for politimessige formål og til kvalitetskontroll av politiets registre, og at slik utlevering kan skje i form av direkte søk. Det foreslås også tydeligere hjemmel for politiets tilgang til opplysninger fra utlendingsmyndighetenes datasystemer i forbindelse med gjennomføring av grensekontroll etter utlendingsloven § 15 og alminnelig utlendingskontroll etter utlendingsloven § 21, og at utlevering av opplysninger til disse formålene kan skje i form av direkte søk.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo