Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2016-08-31 BLD
Saksnummer : 15/3712 (BLD), 16/04750 /(UDI)
Dokumentdato : 31.08.2016

Høring - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere


Barne- og likestillingsdepartementets høring av 31.08.2016 Høring - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (lenke til regjeringen.no)

UDIs høringssvar av 2.11.2016: Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslig mindreårige asylsøkere (omsorgssenterloven) (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2016-08-31 BLD Høring - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (03.11.2016)

  UDI har svart på høringen om ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. UDI har ikke innvendinger mot å ha en egen lov for å regulere bo- og omsorgstilbudet til enslige mindreårige så fremt Bufetat, slik det foreslås, fortsatt skal ha ansvar for etablering og drift av omsorgssentrene. UDI mener imidlertid at forslaget til ny lov også bør lovregulere bo- og omsorgstilbudet i mottak for enslig mindreårige over 15 år, og peker på flere grunner til dette.  UDI mener at den foreslåtte taushetspliktbestemmelsen i omsorgssenterloven må ses i sammenheng med taushetspliktbestemmelsen i utlendingsloven § 84 b annet ledd, og at bestemmelsene bør harmoniseres.

 • Ny: 2016-08-31 BLD Høring - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (08.09.2016)

  Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring et forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. I dag får enslige mindreårige asylsøkere, som er under 15 år når asylsøknaden fremmes, tilbud om opphold i et omsorgssenter. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er i dag ansvarlig for tilbudet som er regulert i barnevernloven. I forslaget til ny lov vil tilbudet ikke lenger være en del av barnevernet, men tilbudet skal bygge på en barnefaglig og flyktningefaglig standard. Departementet foreslår at Bufetat fortsatt skal ha ansvar for tilbudet og omsorgen for barna i sentrene.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo