Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2016-11-07 BLD
Saksnummer : 16/2961 (BLD), 16/05678 (UDI)
Dokumentdato : 07.11.2016
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

Barne- og likestillingsdepartementets høringsbrev av 7.11.2016: Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov (lenke til regjeringen.no)

UDIs høringssvar av 27.1.2017: UDIs innspill til høring - NOU 2016:16 - Ny barnevernslov (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2016-11-07 BLD Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov (01.02.2017)

  UDI har besvart høring om ny barnevernlov (bvl) og viser til 2016-08-31 BLD. UDI støtter formålet om å oppdatere bvl., men savner noen avklaringer der forslaget berører UDIs arbeid og ansvarsområder: Ny bvl. bør fremheve enslige mindreårige asylsøkere (EMA) som sårbar gruppe. Lokalt samarbeid mellom EMA mottak og barnevern-tjenesten styrkes for å unngå at barna blir kasteballer mellom kommunale tjenester og utlendingsforvaltningen. Det bør avklares og presiseres hvem som har partsrettigheter ved vedtak etter bvl. ovenfor EMA. Det må presiseres i lov/forarbeider at barnevernets taushetsplikt overfor andre forvaltningsorganer ikke skal hindre dialog til barnets beste. Lovens ordlyd bør favne «enslige eller medfølgende barn som har en sak hos Utlendingsforvaltningen».

 • Ny: 2016-11-07 BLD Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov (28.11.2016)

  Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnevernslovutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 28. november 2014 og leverte sin innstilling 29. september i år. Utvalget har foretatt en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven og har i tillegg vurdert noen nærmere angitte temaer. Utvalget har kommet med forslag til en ny barnevernslov. Lovforslagets kapittel 10 Omsorgsentre for mindreårige og deler av kapittel 14 Tilsyn, straff og sanksjoner er mest relevante for UDI.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo