Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-01-19
Dokumentdato : 19.01.2017

Høringsbrev – evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015–2016)

Siste endringer
 • Endret: 2017-01-19 Høringsbrev – evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015–2016) (13.03.2017)

  UDI har besvart høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet. UDI mener at en videreføring av departementets instruksjonsmyndighet over UNE kan ivareta hensynet til forutberegnlighet og likebehandling, samt behovet for raskt å kunne endre praksis eller klargjøre lovtolkingsspørsmål. UDI bemerker imidlertid at EMK artikkel 13 setter en ytre grense for departementets instruksjonsmyndighet. UDI mener at endringen i § 32 første ledd bokstav d på generelt grunnlag vil føre til at flere søknader om beskyttelse vil kunne nektes realitetsbehandlet. Ved å fjerne vilkåret om at søkeren kan få søknaden behandlet i trygt tredjeland, vil man også få til en raskere saksbehandling. UDI er imidlertid usikre på om de foreslåtte endringene vil oppfylle formålet og hensynet for en rask og effektiv saksbehandling i saker der en asylsøker har hatt opphold i et trygt tredjeland.UDI ser ingen betenkeligheter med forslagene til videreføring av reglene om bruk av tvangsmidler. Når det gjelder endringen om å unnlate å sette utreisefrist for de som har fått avvisningsvedtak etter utlendingslovens § 32 første ledd bokstav d, er den eventuelle effektiviseringen som endringen skulle føre til, blitt nøytralisert av problemer med underretningen når advokater ikke lenger har oppgaven med å underrette søker i slike saker.

 • Ny: 2017-01-19 Høringsbrev – evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015–2016) (23.01.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om å videreføre de midlertidige lovendringen i utlendingsloven som trådte i kraft 20. november 2015. Forslaget innebærer at departementets instruksjonsadgang over Utlendingsnemnda videreføres. Utl. § 32 første ledd bokstav d om adgangen til å nekte å ta en søknad om beskyttelse etter § 28 til realitetsbehandling foreslås videreført. Videre foreslår departementet å videreføre endringene i utl. kapittel 12 om tvangsmidler mv. Endringen i utlendingsloven § 90 sjette ledd om når det kan settes kortere utreisefrist enn vanlig foreslås også videreført.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo