Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2016-11-23 JD
Saksnummer : 16/7361 (JD), 16-05902-7 (UDI)
Dokumentdato : 23.11.2016
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring om endringer i passloven – tilpasning til nye systemer for pass og ID-kort mv.


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 23.11.2016 Høring om endringer i passloven - tilpasning til nye systemer for pass og ID-kort mv. (lenke til regjeringen.no)

UDIs høringssvar av 16.02.2017: Høring - Forslag til endringer i passloven - tilpasning til nye systemer for pass og ID-kort mv. (PDF)

Siste endringer
 • Endret: 2016-11-23 JD Høring om endringer i passloven – tilpasning til nye systemer for pass og ID-kort mv. (17.02.2017)

  UDI har besvart høringen under forutsetning om at forslagene er i tråd med løsningene utarbeidet i prosjektene om biometri, nytt folkeregister og IDeALT. Innspillene dreier seg mye om personvern og informasjonssikkerhet ved utlevering av opplysninger fra passregisteret og søk mot utlendingsregisteret, herunder opplysninger som omfattes av taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13. Det presiseres at innhenting av mer omfattende personopplysninger vil kreve hjemmel og "tjenstlig behov", men det bemerkes at det mildere begrepet "tjenestemessig behov" er benyttet i forslaget. Samtidig anser UDI innføring av mer systematiske krav til bakgrunnssjekk og kontroll mot registertreff ved passutstedelse som positivt for bl.a. å hindre ID-misbruk. UDI foreslår lovfestet at det skal fattes vedtak om tilbakekall av pass hvis innehaveren ikke er/har vært norsk borger.

 • Ny: 2016-11-23 JD Høring om endringer i passloven – tilpasning til nye systemer for pass og ID-kort mv. (05.12.2016)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i passloven som ledd i innføringen av nye systemer og rutiner for utstedelse av pass og nasjonale ID-kort. De foreslåtte endringene er i hovedsak presiseringer og tilpasninger for å tydeliggjøre sentrale krav og legge til rette for samordning og harmonisering av tilhørende forskriftsverk for pass og ID-kort. Det foreslås derfor også flere nye forskriftshjemler, blant annet om gyldighetstid og gebyr. Forslag til forskrifter skal etter planen sendes på egen høring våren 2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo