Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-03-28
Dokumentdato : 28.03.2017

Høring – endringer i utlendingsforskriften – krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse


Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat av 28. mars 2017: Høring – endringer i utlendingsforskriften – krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 09. mai 2017: Høring – endringer i utlendingsforskriften – krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Endret: 2017-03-28 Høring – endringer i utlendingsforskriften – krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse (11.05.2017)

  Utlendingsdirektoratet har besvart høringen om krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse. UDI påpeker at det ikke fremgår av § 11-11 på hvilket tidspunkt i søknadsprosessen vilkårene må være oppfylt. UDI foreslår at studenter som har studert på fulltid de siste 12 måneder bør unntas fra kravet, uavhengig av om personen mottar lån og stipend fra Lånekassen. UDI påpeker videre at det kan være behov for endringer i NIR-forskriftens § 11. Innstramningen i retten til permanent opphold kan føre til lavere arbeidsinnvandring av faglærte og selvstendig næringsdrivende. UDI mener at personer som har tillatelse etter utl. § 53 første ledd bokstav b bør unntas fra kravet. Til slutt påpeker UDI at forslaget vil føre til mer komplisert og tidkrevende saksbehandling, samtidig som en økt mengde saker vil bli sendt fra politiet til UDI. Resultatet vil bli at UDI får et betydelig behov for økte ressurser til både veiledning og saksbehandling.

 • Ny: 2017-03-28 Høring – endringer i utlendingsforskriften – krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse (05.04.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i utlendingsforskriften. Departementet foreslår en ny bestemmelse i utlendingsforskriften (utlf.) § 11-11 som fastsetter nærmere vilkår for når kravet om selvforsørgelse anses oppfylt og hvilke unntak som skal gjelde. Departementet foreslår at kravet om selvforsørgelse anses oppfylt dersom utlendingen de siste tolv månedene og av tilstrekkelig omfang har hatt arbeids- eller næringsinntekt eller har mottatt pensjon eller andre faste periodiske ytelser, trygdeytelser etter folketrygdloven, studielån eller stipend eller introduksjonsstønad etter introduksjonsloven. Videre foreslås det at utlendingen de siste tolv månedene som hovedregel ikke kan ha mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Departementet foreslår å gjøre unntak fra kravet om selvforsørgelse for barn, elever i videregående skole, personer over 67 år og varig uføre. Det foreslås også en adgang til å kunne gjøre unntak dersom særlige grunner taler for det.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo