Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-03-28
Dokumentdato : 28.03.2017

Høring – endringer i utlendingsforskriften – krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse


Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat av 28. mars 2017: Høring – endringer i utlendingsforskriften – krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2017-03-28 Høring – endringer i utlendingsforskriften – krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse (05.04.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i utlendingsforskriften. Departementet foreslår en ny bestemmelse i utlendingsforskriften (utlf.) § 11-11 som fastsetter nærmere vilkår for når kravet om selvforsørgelse anses oppfylt og hvilke unntak som skal gjelde. Departementet foreslår at kravet om selvforsørgelse anses oppfylt dersom utlendingen de siste tolv månedene og av tilstrekkelig omfang har hatt arbeids- eller næringsinntekt eller har mottatt pensjon eller andre faste periodiske ytelser, trygdeytelser etter folketrygdloven, studielån eller stipend eller introduksjonsstønad etter introduksjonsloven. Videre foreslås det at utlendingen de siste tolv månedene som hovedregel ikke kan ha mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Departementet foreslår å gjøre unntak fra kravet om selvforsørgelse for barn, elever i videregående skole, personer over 67 år og varig uføre. Det foreslås også en adgang til å kunne gjøre unntak dersom særlige grunner taler for det.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen