Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-07-06 JD
Saksnummer : 17/4200 ES ØMO/bj (JD)
Dokumentdato : 06.07.2017

Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 6. juli 2017: Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 12. oktober 2017: Utlendingsdirektoratets høringssvar – ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Ny: 2017-07-06 JD Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett (13.10.2017)

  UDI har flere innspill og kommentarer til høringen. Av hensyn til brukervennlighet mener UDI alle bestemmelsene i forordningen bør inkorporeres i ny personopplysningslov som i menneskerettsloven, ikke gjennom henvisning. Høringssvaret tar også for seg forholdet mellom ny lovs bestemmelser om den registrertes rett til innsyn og forvaltningslovens bestemmelser om partsinnsyn, behandling av personopplysninger på utlendingsfeltet generelt og i sikkerhetssaker spesielt, DUF-numre, unntak fra den registrertes rettigheter, varslingsplikt ved brudd på personopplysningssikkerhet, begrepet personvernrådgiver, arbeidsgivers behandling av sensitive opplysninger om ansatte og innsynsrett i ansattes e-postkasse m.v., og forslagets økonomiske og administrative konsekvenser.

 • Ny: 2017-07-06 JD Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett (10.07.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny peronopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett (lenke til lovdata pro, krever pålogging). Departementet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at forordningen gjøres gjeldende som norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i den nye personopplysningsloven. Videre foreslår departementet lovbestemmelser som utfyller bestemmelsene i forordningen. Departementet er også i ferd med å utarbeide bestemmelser i utlendingsloven og -forskriften som vil gi et klart behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger i utlendingsforvaltningen. Høringsfrist er 17. oktober 2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo