Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-07-14 (2) JD
Saksnummer : 17/4119 HEG (JD), 16/05675 (UDI)
Dokumentdato : 14.07.2017

Høring: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 14. juli 2017: Høring: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av  16.10.2017: Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet - Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Ny: 2017-07-14 (2) JD Høring: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (18.10.2017)

  Utlendingsdirektoratet har besvart høringen, og har blant annet følgende innspill: Forslaget om hevet krav til botid for norsk statsborgerskap fra syv til ni og ti år er på grensen av hva Europarådskonvensjonen om statsbprgerskap tillater, og konvensjonens begrensninger kan bli utfordret i enkeltsaker. Forslaget vil ramme de som allerede oppfyller ikrafttrådte integreringstiltak, og kan medføre at Norge blir noe mindre attraktivt for arbeidsinnvandring og personer som tar høyere utdanning. UDI er positive til at reglene for beregning av bo- og karenstid presiseres i lov og forskrift slik at søkere lettere kan forutse sin rettsstilling, og foreslår ytterligere presiseringer.

 • Ny: 2017-07-14 (2) JD Høring: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (17.07.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i statsborgerloven og -forskriften for å stramme inn vilkårene for norsk statsborgerskap. Derpartementet foreslår å heve botidskravet fra syv til ti år, og at botidskravet for flyktninger, statsløse, norskgifte og personer som kom til Norge før 18 år heves med to år. Videre foreslår departementet at karantenetiden for søkere ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon økes, og at søkere dømt for brudd på straffeloven kapitler 16 (folkemord, forbrytelse mot menneskeheten, krigsforbrytelse), 17 (grunnleggende nasjonale interesser) eller 18 (terror), med strafferamme på minst seks år, ikke skal ha rett til å bli norske. I tillegg enkelte endringer for å oppdatere regelverket. Høringsfrist 16. oktober 2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo