Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-07-14 JD
Saksnummer : 17/4119 - HEG (JD), 17/03208 (UDI)
Dokumentdato : 14.07.2017

Høring: Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 14. juli 2017: Høring: Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter (Lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: 2017-07-14 JD Høring: Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter (17.07.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter. Høringsnotatets del én omtaler forslag som følger opp tiltak i Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring og Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk (regjeringen.no). Disse forslagene skal bidra til at flere deltakere i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap går over i arbeid eller utdanning etter avsluttet kvalifisering. I del to omtales endringer i introduksjonsloven § 25 som regulerer behandling av personopplysninger, med bakgrunn i Norges implementering av ny personvernforordning i EU våren 2018. Høringsfrist: 15. september 2017.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen