Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2018-06-28 JD
Saksnummer : 18/3609 (JD), 18/02937 (UDI)
Dokumentdato : 28.06.2018

Høring - forslag til endringer i passloven mv. - pass til barn og prøveløslatte


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 28. juni 2018: Høring - forslag til endringer i passloven mv. - pass til barn og prøveløslatte (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 13. september 2018: Høring - forslag til endringer i passloven mv. - pass til barn og prøveløslatte - Høringsuttalelse fra UDI (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Ny: 2018-06-28 JD Høring - forslag til endringer i passloven mv. - pass til barn og prøveløslatte (30.10.2018)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart høringen. UDI foreslår at utlendingsmyndighetenes plikt til å underrette barneverntjenesten ved vedtak om nektelse eller tilbakekall av pass utvides. UDI mener bestemmelsen om nektelse av pass ved skjellig grunn til å tro at formålet med reisen er ulovlig virksomhet, bør henvise til straffeloven § 5 (handlinger i utlandet) og § 254 (frihetsberøvelse). UDI foreslår at barn med permanent oppholdstillatelse, uavhengig av oppholdsgrunnlag, som holdes tilbake i utlandet mot sin vilje, unntas fra reglene om bortfall av permanent oppholdstillatelse på grunn av oppholdstid i utlandet. UDI ber departementet vurdere å regulere passmyndighetenes adgang til å innhente nødvendige opplysninger fra andre offentlige instanser, i passloven.

 • Ny: 2018-06-28 JD Høring - forslag til endringer i passloven mv. - pass til barn og prøveløslatte (24.07.2018)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, passforskriften og utlendingsforskriften §§ 12-9 og 12-12. Det foreslås flere endringer i reglene om utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige, samt at reisedokumenter skal nektes utstedt til personer som er prøveløslatt med vilkår om ikke å forlate landet. Forslaget tar blant annet sikte på å klargjøre offentlige myndigheters ansvar og muligheter for å hjelpe etterlatte barn i utlandet, både når det gjelder å forebygge og for å følge opp barna som kommer tilbake til Norge. Høringsfristen er 28. september 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo