Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2011-1481
Dokumentdato : 16.11.2011

Beskyttelse. Politisk aktivitet. Beviskrav. Utlendingsloven (1988) §§ 15, 16 og 17. Utlendingsloven 2008 §§ 28 og 73


Saken gjaldt gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om å avslå asyl og vern mot tilbakesending til Iran av et ektepar der mannen påsto seg politisk forfulgt. Det var særlig spørsmål om den nedre grense for kravet til bevis. Bakgrunnen for avslaget var at mannens forklaring om forfølgelse og dødsdom i Iran ikke ble funnet å være troverdig. Verken ny eller gammel utlendingslov har uttrykkelige bestemmelser om beviskrav eller tvilsrisiko. Etter en gjennomgang av lovenes forarbeider uttalte Høyesterett at asylforklaringen skal legges til grunn så langt den fremstår som noenlunde sannsynlig, og det kreves ikke sannsynlighetsovervekt for at forklaringen er riktig. Kravet til sannsynliggjøring påvirkes av hvor alvorlige konsekvenser asylsøker risikrerer ved et eventuelt avslag. I denne saken kom Høyesterett til at asylforklaringen samlet sett fremsto som så lite sannsynlig at den ikke kunne utløse krav på opphold eller vern mot tilbakesending. (Sammendrag ved Lovdata)

Red. anm.: se LB-2010-165331 for tidligere saksgang.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo