Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2012-139
Dokumentdato : 31.01.2012

Beskyttelse. Dobbelt statsborgerskap. FNs flyktningkonvensjon artikkel 1 A. Serbia


Saken gjaldt gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om å nekte asyl - nærmere bestemt om det var situasjonen på flukt- eller vedtakstidspunktet som skulle legges til grunn ved anvendelsen av FNs flyktningkonvensjons artikkel 1 A (2) annet ledd om dobbelt statsborgerskap. Et ektepar var, etter at Kosovo ble en selvstendig stat, statsborgere både i Serbia og i Kosovo. De hadde vern mot utsendelse til Kosovo, men ville etter Utlendingsnemndas syn ha tilgang til beskyttelse fra serbiske myndigheter. Ektefellene gjorde gjeldende at det var situasjonen på flukttidspunktet og ikke på vedtakstidspunktet, som måtte legges til grunn ved avgjørelsen av deres flyktningstatus og statsborgerskap etter konvensjonen. Høyesterett kom enstemmig til at det er situasjonen på vedtakstidspunktet som er avgjørende for asylsøkerens status i forhold til konvensjonen. Løsningen følger av traktatens ordlyd, forhistorie og formål. Denne forståelsen styrkes av en helt entydig statspraksis, herunder EU-direktiv 2004/83, av avgjørelser fra britisk høyesterett, av oppfatningen til FNs høykommissær for flyktninger, og av en samstemt internasjonal juridisk teori. Anken ble etter dette forkastet.

Red.anm. Se Borgarting lagmannsrett LB-2010-138611 for tidligere saksgang.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo