Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2012-494
Dokumentdato : 29.03.2012

Beskyttelse. Homofili. Utlendingsloven (1988) §§ 15 og 17. Irak


Saken gjaldt gyldigheten av vedtak truffet av Utlendingsnemnda, og reiste spørsmålet om en irakisk statsborger har rett til asyl under henvisning til at han som homofil har en velbegrunnet frykt for forfølgelse i Irak. Lagmannsretten hadde lagt til grunn at det ikke var kjent i Irak at asylsøkeren var homofil. Videre forutsatte den at han ved retur ville innrette sin livsførsel slik at han unngikk forfølgelse. På denne bakgrunn kom lagmannsretten til at verken vilkårene for asyl i utlendingsloven 1988 § 17 eller for vern mot retur i § 15 var oppfylt. Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom med ankeforhandling, fordi lagmannsretten ikke hadde tatt stilling til hva som var årsaken til at søkeren ville holde sin legning skjult. Dersom det forelå reell grunn til å frykte forfølgelse, og frykten for forfølgelse var sentral for hans valg, ville vilkåret om at det skal foreligge en «velbegrunnet frykt for forfølgelse», jf. flyktningkonvensjonen artikkel 1 A jf. protokoll 31. januar 1967, være oppfylt.

Red. anm.: se LB-2010-147688 for tidligere saksgang.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo