Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2014-247
Dokumentdato : 13.03.2014

Utlendingsrett. Vern mot utsendelse.

Utvist utlending gikk til søksmål mot Utlendingsnemnda med påstand om dom for at han for tiden ikke kunne returneres til det tidligere hjemlandet. Søksmålet ble avvist av tingretten og lagmannsretten. Ankeutvalget viste til at utlendingsloven § 73 kan gi vern mot utsending selv om det er truffet et gyldig utvisningsvedtak. Hvorvidt vilkårene for vern mot utsending etter denne bestemmelsen er oppfylt, må imidlertid vurderes av utlendingsmyndighetene på utsendingstidspunktet, og kan ikke bringes inn for domstolene før det er truffet vedtak av forvaltningen. Utlendingens anke over lagmannsrettens kjennelse ble forkastet.

(1)     A har erklært anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 27. januar 2014 i sak nr. 13-208825ASK-BORG/04 mot staten v/Utlendingsnemnda.
(2) Bakgrunnen for saken er i korte trekk:
(3) Ved vedtak av Utlendingsnemnda 3. januar 2013 ble A utvist fra Norge med to års innreiseforbud. Den 13. mai 2013 reiste han søksmål for Oslo tingrett om gyldigheten av vedtaket. I tillegg krevde han i punkt 2 i påstanden i stevningen dom for at han «kan for tiden ikke returneres til Rwanda». Denne del av påstanden ble avvist av tingretten ved kjennelse 25. november 2013, og ved Borgarting lagmannsretts kjennelse 27. januar 2014 [LB-2013-208825] ble anke over denne avvisningsavgjørelsen forkastet. A har påanket lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett.
 (4) Høyesteretts ankeutvalg, som etter tvisteloven § 30-6 bokstav a har full kompetanse ved avgjørelsen av anken, bemerker:
 (5) Det er riktig som anført av den ankende part at utlendingsloven § 73 gir et selvstendig vern mot utsending. Dette innebærer at det kan være grunnlag for vern etter denne bestemmelse selv om det er truffet et gyldig utvisningsvedtak. Hvorvidt vilkårene for vern mot utsending etter § 73 er oppfylt, må imidlertid vurderes av utlendingsmyndighetene på utsendingstidspunktet og kan ikke bringes inn for domstolene før det er truffet vedtak av forvaltningen.
 (6) Utvalget finner det på denne bakgrunn enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken blir derfor å forkaste i medhold av tvisteloven § 30-9 andre ledd.
 (7) Ankemotparten har påstått seg tilkjent sakskostnader for Høyesterett med 10 000 kroner med tillegg av merverdiavgift. Påstanden tas til følge.

Slutning:

Anken forkastes.

I sakskostnader for Høyesterett betaler A til staten v/Utlendingsnemnda 12 500 - tolvtusenfemhundre - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av kjennelsen.

Siste endringer
  • Ny: HR-2014-510-U Utlendingsrett. Vern mot utsendelse. (26.03.2014)

    Saken gjaldt en utlending som var utvist med to års innreiseforbud og som gikk til søksmål mot Utlendingsnemnda med påstand om dom for at han for tiden ikke kunne returneres til sitt tidligere hjemland. Søksmålet ble avvist av tingretten og lagmannsretten. Ankeutvalget viste til at utlendingsloven § 73 kan gi vern mot utsending selv om det er truffet et gyldig utvisningsvedtak. Hvorvidt vilkårene for vern mot utsending etter denne bestemmelsen er oppfylt, må imidlertid vurderes av utlendingsmyndighetene på utsendingstidspunktet, og kan ikke bringes inn for domstolene før det er truffet vedtak av forvaltningen. Utlendingens anke over lagmannsrettens kjennelse ble forkastet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo