Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2015-662
Dokumentdato : 08.06.2015

Strafferett. Straffutmåling. Overtredelse av innreiseforbud.


Straffen for overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e) ble fastsatt til fengsel i ett år. Domfelte, som var albansk statsborger og tidligere straffet to ganger for forsettlig brudd på innreiseforbud etter utvisning, hadde fått midlertidig opphold i Sverige, og hadde oppfattet informasjon som han i den anledning hadde fått fra svenske myndigheter, slik at innreiseforbudet til Norge var opphevet. Han hadde da bare utvist simpel uaktsomhet, noe som ble tillagt vekt som formildende omstendighet. Straffen ble anset for sonet i sin helhet etter 354 dager i varetekt, jf. strl. § 60 første ledd.

Red.anm.: Se LB-2014-196991 for tidligere saksgang.

Siste endringer
  • Ny: HR-2015-1204-A Strafferett. Straffutmåling. Overtredelse av innreiseforbud. (11.06.2015)

    Høyesterett forkastet anken fra påtalemyndigheten i saken som gjaldt brudd på innreiseforbud. Retten var enig med lagmannsretten, og mente at utlendingen hadde bare utvist simpel uaktsomhet da han stolte på opplysninger han hadde fått fra Migrationsverket i Sverige. Det ble tillagt vekt som formildende omstendighet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo