Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2015-666
Dokumentdato : 08.06.2015

Strafferett. Straffutmåling. Overtredelse av innreiseforbud.


Straffen for overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e, jf. § 71 andre ledd, ble fastsatt til fengsel i ett år og syv måneder. Domfelte, som var ghanesisk statsborger og tidligere dømt for brudd på innreiseforbudet, hadde trodd at det aktuelle innreiseforbudet var gått ut. Han hadde imidlertid ikke kontaktet norske utlendingsmyndigheter for å få dette avklart. Det forelå da en uaktsomhet som lå tett opp mot forsett, og det var ingen grunn til å fravike normalstraffenivået.

Siste endringer
  • Ny: HR-2015-1205-A Strafferett. Straffutmåling. Overtredelse av innreiseforbud. (12.06.2015)

    Høyesterett forkastet anken fra en utlending som i Borgarting lagmannsrett hadde blitt dømt for uaktsom overtredelse av innreiseforbudet. Retten vurderte skyldgraden i lys av Prop. 181 L (2012-2013) og konkluderte med at lagmannsrettens dom på straff av fengsel i ett år og syv måneder i alle fall ikke var for streng.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo