Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2015-1217
Dokumentdato : 05.11.2015

Strafferett. Utlendingsrett. Utilbørlig utnytting. Foretaksstraff.


Straffen for overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav b ble fastsatt til fengsel i ni måneder for hver av to tiltalte. De hadde mot økonomisk vederlag bistått sykepleiere fra Filippinene med forskjellige tjenester, herunder å skaffe dem arbeid og utferdigelse av dokumenter. Fremleie av boliger til sykepleierne ble ikke ansett for å rammes av forbudet mot formidling av bolig. Som følge av vederlagenes størrelse sett i sammenheng med den økonomiske ufrihet og usikkerhet arrangementet innebar for sykepleierne, var lovens vilkår om utilbørlig utnyttelse tilfredsstilt. Inndragningsbeløp overfor de to tiltalte ble begrenset til utbytte som oversteg det vederlag som kunne kreves uten å bli rammet av straffebudet. Helseforetaket hvor tre av sykepleierne var ansatt som følge av de tiltaltes mellomkomst, ble ansett for å ha handlet grovt uaktsomt, og ilagt foretaksstraff på en million kroner, jf. strl. § 48a. Delvis dissens 4-1.

Red.anm.: Se LB-2014-4137 for tidligere saksgang.

Siste endringer
  • Ny: HR-2015-2225-A Strafferett. Utlendingsrett. Utilbørlig utnytting. Foretaksstraff. (18.11.2015)

    Dom fra Høyesterett i en sak hvor et ektepar hadde tatt urimelig høye vederlag for bistand i forbindelse med formidling av arbeid og reise til Norge for syv filippinske sykepleiere. Som følge av vederlagenes størrelse sett i sammenheng med den økonomiske ufrihet og usikkerhet dette innebar for sykepleierne, var lovens vilkår om utilbørlig utnyttelse tilfredsstilt. Straffen for overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav b ble satt til fengsel i ni måneder for begge to. Helseforetaket hvor tre av sykepleierne var ansatt ble ansett for å ha handlet grovt uaktsomt og ilagt foretaksstraff. For øvrig ble ankene forkastet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo