Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : HR-2017-569-A
Dokumentdato : 17.03.2017

Beskyttelse. Subjektiv sur place. Utl. § 28 fjerde ledd. Flyktningkonvensjonen. Etiopia


En mann fra Etiopia fikk ikke medhold i at han hadde krav på status som flyktning etter utlendingsloven § 28. Bakgrunnen for asylsøknaden var at mannen hadde vært aktiv i Norge i et politisk parti som var forbudt i Etiopia (OLF), og at han fryktet forfølgelse i hjemlandet på grunn av dette. Søknaden ble avslått fordi utlendingsmyndighetene mente at hovedformålet med den politiske aktiviteten i Norge var å oppnå asylstatus her, jf. utlendingsloven § 28 fjerde ledd. Han var imidlertid gitt midlertidig oppholdstillatelse og vern mot retur. For Høyesterett var spørsmålet om utlendingslovens regler - som ga adgang til å nekte flyktningstatus i slike tilfeller - var i strid med flyktningkonvensjonen. Høyesterett konkluderte med at bestemmelsen ikke var folkerettsstridig. Dommen gir veiledning for forståelsen av flyktningdefinisjonen etter utlendingsloven og flyktningkonvensjonen.

Red.anm.: se LB-2015-156827 for tidligere saksgang.

Siste endringer
  • Ny: HR-2017-569-A Subjektiv sur place Etiopia OLF. Utl. § 28 fjerde ledd. Flyktningkonvensjonen (23.03.2017)

    En etiopisk asylsøker hadde etter ankomst til Norge vært aktiv i et politisk parti som var forbudt i Etiopia. Asylsøknaden ble avslått av utlendingsmyndighetene etter den såkalte misbruksbestemmelsen i utlendingsloven § 28 fjerde ledd andre punktum andre alternativ, idet det ble ansett som mest sannsynlig at formålet med den politiske aktiviteten her hadde vært å oppnå opphold i Norge. Høyesterett kom til at misbruksbestemmelsen ikke kom i konflikt med flyktningbegrepet i flyktningkonvensjonen artikkel 1 (A) 2. Det ble vist til at ordlyden i konvensjonsbestemmelsen ikke løste spørsmålet, men at bestemmelsens forhistorie og opprinnelige tidsbegrensning talte for at misbrukstilfellene ikke var omfattet. At UNHCR hadde uttalt at misbruksbestemmelsen gikk lenger enn konvensjonen åpnet for, ble ikke ansett som avgjørende. Det ble vist til at asylsøkeren hadde fått midlertidig opphold etter utlendingsloven § 74 jf. § 73.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo