Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-1997-949
Dokumentdato : 22.05.1997

Utvisning - Varetektsfengsling.

Utenlandsk statsborger som skulle utvises i medhold av utlendingsloven §29 første ledd bokstav b, etter å ha sonet en dom på 10 års fengsel, ble ikke varetektsfengslet i medhold av utlendingsloven §41 tredje ledd. Det forelå ikke grunnlag for å anta at han ville unndra seg utvisningen.
       A, født *.*. 1957, ble av Hamar politikammer 9 mai 1997 begjært varetektsfengslet for to uker under henvisning til utlendingsloven §41 tredje ledd. A er vietnamesisk statsborger og skulle løslates 10 mai 1997 etter å ha sonet en dom på ti års fengsel. Utlendingsdirektoratet vedtok 4 mars 1997 at han skal utvises fra Norge i medhold av utlendingsloven §29 første ledd bokstav b. Vedtaket ble stadfestet av Justisdepartementet 2 mai 1997.

      
       Hedmarken forhørsrett avsa 9 mai 1997 kjennelse for at A skulle løslates. Politiet påkjærte kjennelsen. Ved Eidsivating lagmannsretts kjennelse 14 mai 1997 ble kjæremålet forkastet.

       Hamar politikammer har i rett tid påkjært kjennelsen til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Kjæremålet er rettet mot lagmannsrettens tolking av utlendingsloven §41 tredje ledd. Det er vist til uttalelsene fra lagmannsrettens mindretall, til politiets fengslingsbegjæring til forhørsretten og til politiets kjæremål til lagmannsretten. Videre er det vist til at A er utenlandsk statsborger uten oppholdstillatelse i Norge, jf utlendingsloven §6, og at nødvendig oppholdstillatelse ikke vil kunne bli gitt under henvisning til de alvorlige lovbrudd han er dømt for.

       Det er lagt ned påstand om at A varetektsfengsles for to uker, subsidiært at det i medhold av utlendingsloven §41 annet ledd avsi kjennelse for at han pålegges meldeplikt eller plikt til å oppholde seg på bestemt sted.

       A og hans forsvarer er kjent med kjæremålet.

       Høyesteretts kjæremålsutvalg bemerker at det er tale om et videre kjæremål hvor utvalgets kompetanse er begrenset, jf straffeprosessloven §388. Kjæremålet angis å rette seg mot lovtolkingen, som utvalget kan prøve.

       Utvalget kan ikke se at det foreligger noen uriktig lovtolking. Lagmannsrettens flertall bygger sin avgjørelse på at det ikke foreligger konkret støtte i dokumentene for at A vil unndra seg utvisning. Videre legger flertallet til grunn at han mentalt kan være i stand til å unndra seg utvisning, men at en slik mulighet for unndragelse i dette tilfellet ikke er nok til å gi grunnlag for varetektsfengsling. Denne konkrete vurdering, som utvalget ikke kan overprøve, kan ikke ses å bygge på en uriktig tolking av bestemmelsene i utlendingsloven §41. Heller ikke kan det ses å foreligge noen feil som utvalget kan overprøve i forbindelse med at lagmansretten unnlot å pålegge meldeplikt eller plikt til et bestemt oppholdssted.

       Kjæremålet må etter dette forkastes.

       Kjennelsen er enstemmig.

      
       Slutning:

       Kjæremålet forkastes.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo