Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2005-1
Dokumentdato : 10.01.2005

Avslag på beskyttelse. Tvangsfullbyrdelse. Fravikelse av asylmottak. EMK art. 3.


En asylsøker som hadde fått avslag på søknad om asyl og arbeids- og oppholdstillatelse, måtte fravike asylmottaket, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav e. Kjæremålsutvalget la vekt på at asylsøkeren selv hadde valgt å forbli i landet, og kom til at fortsatt opphold på asylmottaket ikke var påkrevet etter EMK artikkel 3.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo