Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2008-513
Dokumentdato : 16.04.2008

Folkerett. Flyktningerett. FNs Torturkomité. Rettslig interesse


En mann som tilhørte en muslimsk minoritetsgruppe fikk sin asylsøknad avslått og ble i 2005 vedtatt hjemsendt til Pakistan. Han brakte saken inn for FNs Torturkomité som anmodet Norge om å utsette tilbakesendelse slik at komiteen fikk behandlet saken. Tilbakesendelsen ble likevel gjennomført, mannen vendte tilbake til Norge og fikk i 2006 oppholdstillatelse basert på ny dokumentasjon. Høyesterett kom til at mannen manglet rettslig interesse for å få avgjort om uttransporteringen i 2005 var rettsstridig og at saken dermed skulle vært avvist.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo