Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Red. anm.: Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) konstaterte i dom av 28.06.2011 (Application no. 55597/09 Case of Nunez v. Norway) krenkelse av EMK art 8 i denne saken, og sluttet seg i stor grad til Høyesteretts mindratalls vurdering.

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2009-534
Dokumentdato : 30.04.2009

Utvisning. Brudd på utlendingsloven (1988). Forholdsmessighet. EMK art. 8. Dominikanske republikk.


Saken gjaldt gyldigheten av vedtak om utvisning av en utlending som grovt og gjentatte ganger hadde brutt utlendingsloven. Dissens 3-2. Høyesteretts flertall fant at utvisningen klart ikke var et uforholdsmessig tiltak overfor vedkommende, og at det heller ikke var uforholdsmessig overfor hennes to barn. Det ble vist til tidligere rettspraksis knyttet til utlendingsloven § 29 første ledd bokstav c, der det pekes på at utvisninger normalt griper inn i et etablert familieliv på en belastende måte, og at det må kreves uvanlig store belastninger for at utvisning skal fremstå som uforholdsmessig. Flertallet fant at tilsvarende synspunkter måtte gjelde i forhold til utvisning etter § 29 første ledd bokstav a. Mindretallet fant at utvisning med to års innreiseforbud var et uforholdsmessig tiltak overfor barna.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo