Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Høyesterettsavgjørelser

Dokument-ID : Rt-2011-1127
Dokumentdato : 01.09.2011

Strafferett. Menneskehandel. Straffeloven § 224. Misbruk av sårbar situasjon. Lovanvendelse


Saken gjaldt menneskehandel til prostitusjon og spørsmålet var om personer på mottakersiden rammes av straffebudet. Tiltalte hadde betalt penger til bakmann og/eller foresatte for å fotografere mindreårige jenter. I lagmannsretten ble han dømt for overtredelse av straffeloven § 204a, men frikjent for overtredelse av § 224. Anken gjaldt tolkningen av begrepet «utnyttelse» i straffeloven § 224 første ledd, herunder om straffebudet bare rammer tilbydersiden i menneskehandelen – det vil si den som formidler offeret for menneskehandel til markedet, samt bakmannsapparatet – eller om også personer på mottakersiden kan rammes. Høyesterett fant at forarbeidene til straffebudet klart pekte i retning av at den ordinære kjøper eller mottaker av enkeltstående handlinger eller tjenester fra et offer for menneskehandel, ikke omfattes av straffebudet. Lagmannsretten hadde tolket loven riktig på dette hovedpunktet, og anken til Høyesterett ble forkastet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo