Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

1957-07-12

Dokument-ID : 1963-06-01
Dokumentdato : 01.06.1963

Tilleggsprotokoll til overenskomst mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige om opphevelse av passkontrollen ved de internordiske grenser av 12. juli 1957, med endringer ved overenskomst av 27. juli 1979.

Danmark, Finland, Norge og Sverige, som den 12. juli 1957 sluttet en overenskomst om opphevelse av passkontrollen ved de internordiske grenser, er blitt enige om følgende tillegg til overenskomsten:

Art 1. (Bortfalt ved overenskomst av 27. juli 1979)

Art 2.

De retningslinjer for avvisning av utlendinger ved de nordiske yttergrenser som er angitt i overenskomstens artikkel 6, bør gis tilsvarende anvendelse ved spørsmål om å fjerne en utlending fra et av de kontraherende staters territorium innenfor det tidsrom som det ikke kreves oppholdstillatelse for.

Art 3.

Denne tilleggsprotokoll trer i kraft den 1. juni 1963.

Til bekreftelse på dette har de respektive staters befullmektigede underskrevet denne protokoll.

Utferdiget i København den 20. mai 1963 i ett eksemplar på dansk, finsk, norsk og svensk.  Eksemplaret skal deponeres i det danske utenriksdepartement, som skal overlate bekreftede avskrifter til de øvrige kontraherende staters regjeringer.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo