Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Dokument-ID : 1959-04-20
Ikrafttreden : 04.09.1960
Dokumentdato : 20.04.1959

Europeisk avtale om opphevelse av visumtvangen for flyktninger

1959 Apr 20EUR  Strasbourg

Oversettelse

De undertegnede regjeringer, som er medlemmer av Europarådet, som ønsker å lette reiser for flyktninger bosatt på deres territorium, er blitt enig om følgende:

Art. 1

1.  Flyktninger som er lovlig bosatt på en kontraherende parts territorium, skal i henhold til nærværende avtales bestemmelser og på betingelse av gjensidighet, være fritatt for plikten til å skaffe seg visa for innreise i eller utreise fra en annen parts territorium over hvilken som helst grense på følgende betingelser:

a)  at de er innehavere av gyldig reisedokument utstedt av den kontraherende parts myndigheter på hvis territorium de er lovlig bosatt, i samsvar med Konvensjonen om flyktningers stilling av 28. juli 1951 eller Avtalen om utstedelse av reiselegitimasjon til flyktninger av 15. oktober 1946;

b)  at deres opphold er av høyst tre måneders varighet.

2. Visum kan forlanges for et opphold på mer enn tre måneder eller når det er hensikten å drive lønnet virksomhet på en annen kontraherende parts territorium.

Art. 2

For så vidt angår nærværende avtale skal en kontraherende parts «territorium» ha den betydning som blir tillagt det av denne part i en erklæring som tilstilles Europarådets generalsekretær. 1

1 «Territorium» i avtalens betydning er - for Norges vedkommende - Norge unntatt Svalbard og Jan Mayen.

Art. 3

I den utstrekning én eller flere kontraherende parter anser det nødvendig, skal grensen bare kunne passeres på fastsatte overgangssteder.

Art. 4

1.  Bestemmelsene i nærværende avtale skal ikke berøre de lover og forskrifter som gjelder for utlendingers opphold i noen av de kontraherende parters territorium.

2.  Hver kontraherende part forbeholder seg rett til å forby personer som de anser uønskede innreise eller opphold på sitt territorium.

Art. 5

Flyktninger som er reist inn i en kontraherende parts territorium i henhold til nærværende avtale skal når som helst tillates gjeninnreise til den kontraherende parts territorium hvis myndigheter har utstedt reisedokumentet, på anmodning herom fra førstnevnte part, med mindre denne part har tillatt vedkommende personer å slå seg ned på sitt territorium.

Art. 6

Nærværende avtale berører ikke bestemmelsene i noen lov eller tosidig eller flersidig traktat, konvensjon eller avtale som nå er i kraft eller heretter måtte tre i kraft, hvoretter gunstigere bestemmelser om grensepasseringer kommer til anvendelse for flyktninger som er lovlig bosatt på en kontraherende parts territorium.

Art. 7

1.  Hver kontraherende part forbeholder seg adgang til, av hensyn til landets rettsorden, sikkerhet eller til folkehelsen, å utsette nærværende avtales ikrafttreden eller beslutte den midlertidig satt ut av kraft i forhold til alle eller noen av de andre parter, unntatt for såvidt angår bestemmelsene i artikkel 5.  Europarådets generalsekretær skal straks underrettes når noen slik forholdsregel er tatt og igjen når den opphører å gjelde.

2.  En kontraherende part som benytter seg av en av de adganger som er nevnt i foregående avsnitt, kan bare kreve anvendelse av nærværende avtale av en annen part i den utstrekning den selv anvender avtalen overfor denne part.

Art. 8

Nærværende avtale skal være åpen for undertegning av medlemmer av Europarådet som kan bli parter i den enten ved:

a)  undertegning uten forbehold om ratifikasjon, eller

b)  undertegning med forbehold om ratifikasjon, etterfulgt av ratifikasjon.

Ratifikasjonsdokumenter skal deponeres hos Europarådets generalsekretær.

Art. 9

1.  Avtalen skal tre i kraft én måned etter den dato da tre medlemmer av rådet i samsvar med artikkel 8 har undertegnet avtalen uten forbehold om ratifikasjon, eller har ratifisert den.

2.  For ethvert medlem som senere måtte undertegne avtalen uten forbehold om ratifikasjon eller måtte ratifisere den, skal avtalen tre i kraft én måned etter datoen for undertegning eller datoen for deponering av ratifikasjonsdokumentet.

Art. 10

Etter at nærværende avtale er trådt i kraft kan Europarådets Ministerkomité ved enstemmig votering innby enhver regjering som ikke er medlem av rådet og som er part enten i Konvensjonen om flyktningers stilling av 28. juli 1951 eller i Avtalen om utstedelse av reiselegitimasjon for flyktninger av 15. oktober 1946, til å tiltre nærværende avtale.  Slik tiltredelse skal tre i kraft én måned etter datoen for deponering av tiltredelsesdokumentet hos Europarådets generalsekretær.

Art. 11

Europarådets generalsekretær skal underrette medlemmer av rådet og stater som har tiltrådt avtalen:

a)  om enhver undertegning og ethvert forbehold om ratifikasjon, om deponeringen av hvert ratifikasjonsdokument og om datoen for avtalens ikrafttreden;

b)  om deponeringen av ethvert tiltredelsesdokument i henhold til artikkel 10;

c)  om enhver underretning eller erklæring mottatt i henhold til artiklene 2, 7 og 12, og om datoen for dens ikrafttreden.

Art. 12

Enhver kontraherende part kan bringe til opphør sin egen anvendelse av avtalen ved å gi tre måneders varsel herom til Europarådets generalsekretær.

Til bekreftelse herav har de undertegnede som har fått behørig fullmakt til det, undertegnet nærværende avtale.

Utferdiget i Strasbourg 20. april 1959, på engelsk og fransk, idet begge tekster har samme gyldighet, i ett eksemplar som skal deponeres i Europarådets arkiver.  Generalsekretæren skal sende bekreftede avskrifter til signatar-statene.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo