Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

1963-05-06

Dokument-ID : 1977-11-24V2
Dokumentdato : 24.11.1977

Endringsprotokoll til konvensjon om begrensning av tilfeller av dobbelt statsborgerskap og om militære forpliktelser i tilfelle av dobbelt statsborgerskap

Medlemsstatene av Europarådet som har undertegnet denne protokoll,

Som tar i betraktning ønskeligheten av å endre Konvensjonen om begrensning av tilfeller av dobbelt statsborgerskap og om militære forpliktelser i tilfelle av dobbelt statsborgerskap, som ble undertegnet i Strasbourg 6. mai 1963, heretter kalt "Konvensjonen";

Som er av den oppfatning at det er ønskelig at personer som uten videre har rett til statsborgerskap i flere land skal, ved en enkel viljeserklæring, kunne gi avkall på statsborgerskap hos en kontraherende stat på hvis territorium han ikke har sin bopel;

Som er av den oppfatning at det er ønskelig å få klarlagt meningsinnholdet i artikkel 6 nr. 3 i Konvensjonen, hvor det er oppstått visse tolkningsvansker;

Som er av den oppfatning at det er ønskelig å tillate at bare bestemmelsene i Konvensjonens kapittel I godtas, med sikte på ytterligere å redusere antall tilfeller av dobbelt statsborgerskap;

Som tar i betraktning at rettsutviklingen vedrørende gifte kvinners stilling bør føre til at forbehold til Konvensjonen for deres vedkommende bør oppheves,

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

Artikkel 2 paragraf 2 første ledd i Konvensjonen endres som følger:

"Slikt samtykke kan ikke nektes av den kontraherende stat hvis statsborgerskap en myndig person innehar ipso jure, såfremt den nevnte person har sin bopel utenfor denne stats territorium."

Artikkel 2

Artikkel 6 paragraf 3 i Konvensjonen skal erstattes av følgende bestemmelser:

"3. En person som i samsvar med de regler som er fastsatt i paragrafene 1 og 2 skal oppfylle sine militære forpliktelser i forhold til en kontraherende stat, som foreskrevet i denne stats lov, skal anses å ha oppfylt sine militære forpliktelser i forhold til enhver annen kontraherende stat eller stater som han også er statsborger av. Det samme gjelder en person som er fritatt for sine militære forpliktelser eller som i stedet har utført siviltjeneste.

En person som er statsborger av en kontraherende stat som ikke krever tvungen militærtjeneste, skal anses å ha oppfylt sine militære forpliktelser dersom han har sin bopel på territoriet til denne stat. Han skal likevel anses ikke å ha oppfylt sine militære forpliktelser i forhold til en kontraherende stat eller stater som han også er statsborger av og hvor militærtjeneste kreves, med mindre den nevnte bopel er beholdt opp til en viss alder, som enhver kontraherende stat det vedkommer skal avgi underretning om på undertegningstidspunktet eller når den deponerer sitt ratifikasjons-, godkjennings eller tiltredelsesdokument.

Også en person som er statsborger av en kontraherende stat som ikke krever tvungen militærtjeneste, skal anses å ha oppfylt sine militære forpliktelser dersom han frivillig har gjort militærtjeneste i den staten for et samlet og effektivt tidsrom som minst er lik den aktive militærtjeneste i den stat eller de stater som han likeledes er statsborger av uten hensyn til hvor han har sin bopel."

Artikkel 3

Artikkel 7 i konvensjonen endres som følger:

"1. Enhver kontraherende stat skal anvende bestemmelsene i kapitlene I og II.

Enhver kontraherende stat kan imidlertid på tidspunktet for undertegning eller når den deponerer sitt ratifikasjons-, godkjennings- eller tiltredelsesdokument erklære at den bare vil anvende bestemmelsene i kapittel I eller i kapittel II.

Den kan når som helst senere underrette Europarådets generalsekretær om at den vil anvende samtlige bestemmelser i kapitlene I og II. Slik underretning får virkning fra datoen for dens mottakelse.

2. De respektive bestemmelser i kapittel I eller II skal bare gjelde mellom kontraherende stater som anvender vedkommende kapittel."

Artikkel 4

1. Nr. 2 og 4 i vedlegget til konvensjonen oppheves.

2. Fra den dato da en kontraherende stat til konvensjonen også blir Part i denne protokoll skal ethvert forbehold utformet av en slik part etter paragrafene 2 og 4 i det nevnte vedlegg anses trukket tilbake.

Artikkel 5

I forholdet mellom de stater som er parter i konvensjonen, men som ikke er parter i denne protokoll og de stater som er parter i protokollen, skal konvensjonen fortsatt gjelde i sin opprinnelige form.

Artikkel 6

1. Denne protokoll er åpen for undertegning av Europarådets medlemsstater som har undertegnet konvensjonen, og disse kan bli parter i protokollen ved den fremgangsmåte som bestemt i artikkel 10 nr. 1 i konvensjonen.

2. Protokollen skal tre i kraft en måned etter datoen for deponering av det annet ratifikasjons-, godkjennings- eller vedtakelsesdokument.

3. For en signatar stat som ratifiserer, godkjenner eller vedtar senere, skal protokollen tre i kraft en måned etter datoen for deponering av dens ratifikasjons-, godkjennings- eller vedtakelsesdokument.

Artikkel 7

1. Etter at denne protokoll har trådt i kraft kan enhver stat som har tiltrådt konvensjonen også tiltre denne protokoll.

2. Enhver stat som ikke er medlem av Europarådet og som er innbudt til å tiltre konvensjonen, skal anses å være innbudt også til å tiltre denne protokoll.

3. Slik tiltredelse foretas ved at det deponeres hos Europarådets generalsekretær et tiltredelsesdokument som får virkning en måned etter datoen for deponeringen.

Artikkel 8

1. Enhver kontraherende stat kan oppsi denne protokoll bare når den samtidig sier opp konvensjonen i henhold til fremgangsmåten i dens artikkel 12.

2. Oppsiing av konvensjonen innebærer ipso jure oppsiing av denne protokoll.

Artikkel 9

Europarådets generalsekretær skal underrette Europarådets medlemsstater og regjeringene i de stater som har tiltrådt denne protokoll om:

a) enhver undertegning av denne protokoll;

b) deponering av ethvert ratifikasjons-, godkjennings-, vedtakelses- eller tiltredelsesdokument;

c) enhver ikrafttredelsesdato for denne protokoll i samsvar med dens artikler 6 og 7;

d) enhver underretning mottatt i henhold av bestemmelsene i artikkel 2 paragraf 1;

e) enhver erklæring eller underretning mottatt i medhold av bestemmelsene i artikkel 3 paragraf 1;

f) enhver underretning mottatt i medhold av bestemmelsene i artikkel 8 og datoen som en oppsigelse får virkning fra.

Til bekreftelse herav har de undertegnete, som har behørig fullmakt, undertegnet denne protokoll.

Utferdiget i Strasbourg den 24. november 1977 i engelsk og fransk tekst, som begge har samme gyldighet, i ett eksemplar som skal oppbevares i Europarådets arkiv. Generalsekretæren skal oversende bekreftete kopier til hver av signatarstatene og de tiltredende stater.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo