Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

1963-05-06

Dokument-ID : 1977-11-24V3
Dokumentdato : 24.11.1977

Tilleggsprotokoll til konvensjon om begrensning av tilfeller av dobbelt statsborgerskap og om militære forpliktelser i tilfeller av dobbelt statsborgerskap

Medlemsstatene av Europarådet som har undertegnet denne tilleggsprotokoll,

Som tar i betraktning ønskeligheten av å utvide og legge forholdene til rette for anvendelsen av Konvensjonen om begrensning av tilfeller av dobbelt statsborgerskap og om militære forpliktelser i tilfelle av dobbelt statsborgerskap, som ble undertegnet i Strasbourg 6. mai 1963, heretter kalt ”Konvensjonen”;

Som er av den oppfatning at denne Konvensjon bare vil bli fullt ut effektiv dersom den tilknyttes en underretningsordning mellom de kontraherende stater vedrørende erverv av deres statsborgerskap av statsborgere av andre kontraherende stater;

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

Enhver kontraherende stat forplikter seg til å underrette den annen kontraherende stat om ethvert erverv av førstnevnte stats statsborgerskap av en myndig eller umyndig person som er statsborger av den annen Stat og som har funnet sted i samsvar med vilkårene i Konvensjonens artikkel 1.

Artikkel 2

 1. Slik underretning skal gis ved hjelp av et skjema etter vedlagte modell innen en frist som ikke overstiger 6 måneder fra den dato statsborgerskapervervet har fått virkning. Skjemaets trykktekst skal utformes i språkene til samtlige av Europarådets medlemsstater og i språkene til de ikke-medlemsstater som tiltrer Konvensjonen. Europarådets generalsekretær skal sørge for de nødvendige oversettinger og oversende disse til regjeringene i Europarådets medlemsstater og i de stater som tiltrer Konvensjonen.
 2. Myndighetene i den stat som avgir underretningen kan unnlate å utfylle opplysningene vedrørende skjemaets punkt 4.

Artikkel 3

Enhver kontraherende stat skal, når den undertegner eller deponerer sitt ratifikasjons-, godkjennings-, vedtakelses- eller tiltredelsesdokument, i en erklæring rettet til Europarådets generalsekretær angi den sentrale myndighet som er blitt utpekt til å motta denne oversendingen.

Artikkel 4

Denne protokoll er åpen for undertegning av Europarådets medlemsstater som er parter i Konvensjonen og som, dersom de er parter i protokollen som endrer Konvensjonen, har godtatt bestemmelsene i kapittel I i Konvensjonen.

Artikkel 5

 1. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 4 kan de kontraherende stater i Konvensjonen bli parter i tilleggsprotokollen ved å:

a)     undertegne uten forbehold om ratifikasjon, godkjenning eller vedtakelse;

b)     undertegne med forbehold om ratifikasjon, godkjenning eller vedtakelse, etterfulgt av ratifikasjon, godkjenning eller vedtakelse.

 1. Ratifikasjons-, godkjennings- eller vedtakelsesdokumenter skal deponeres hos Europarådets generalsekretær

Artikkel 6

 1. Denne protokoll skal tre i kraft en måned etter den datoen da to kontraherende stater til Konvensjonen er blitt parter i protokollen i samsvar med bestemmelsene i artikkel 5.
 2. Når det gjelder kontraherende stater til Konvensjonen som senere undertegner denne protokoll uten forbehold om ratifikasjon, godkjenning eller vedtakelse eller som skal ratifisere, godkjenne eller vedta den, skal denne protokoll tre i kraft en måned etter datoen for slik undertegning eller etter deponeringsdatoen for ratifikasjons-, godkjennings- eller vedtakelsesdokumentet.

Artikkel 7

 1. Etter at denne protokoll er trådt i kraft, kan enhver stat som har tiltrådt Konvensjonen også tiltre denne protokoll, forutsatt at staten når den tiltrer protokollen som endrer Konvensjonen godtar bestemmelsene i kapittel I i Konvensjonen.
 2. Enhver stat som ikke er medlem av Europarådet og som er innbudt til å tiltre Konvensjonen, skal anses å være innbudt også til å tiltre denne protokoll forutsatt at den når den tiltrer protokollen som endrer Konvensjonen godtar bestemmelsene i kapittel I i Konvensjonen.
 3. Enhver slik stat kan tiltre ved å deponere hos Europarådets generalsekretær sitt tiltredelsesdokument som skal få virkning en måned etter deponeringsdatoen.

Artikkel 8

 1. Enhver kontraherende Stat kan for sitt eget vedkommende si opp denne protokoll ved en underretning til Europarådets generalsekretær.
 2. Slik oppsiing skal tre i kraft ett år etter den dato da generalsekretæren mottok underretningen.
 3. Oppsiing av Konvensjonen innebærer ipso jure oppsiing av denne protokoll.

Artikkel 9

Europarådets generalsekretær skal underrette Europarådets medlemsstater og regjeringene i de stater som har tiltrådt Konvensjonen om:

a)     enhver undertegning uten forbehold om ratifikasjon, godkjenning eller vedtakelse;

b)     enhver undertegning med forbehold om ratifikasjon, godkjenning eller vedtakelse;

c)     deponering av ethvert ratifikasjons-, godkjennings-, vedtakelses- eller tiltredelsesdokument;

d)     enhver ikrafttredelsesdato for denne protokoll i samsvar med dens artikler 6 og7;

e)     enhver erklæring mottatt i medhold av bestemmelsene i artikkel 3;

f)      enhver underretning mottatt i medhold av bestemmelsene i artikkel 8 og datoen som oppsiing får virkning fra.

Til bekreftelse herav har de undertegnete, som har behørig fullmakt, undertegnet denne protokoll.

Utferdiget i Strasbourg den 24. november 1977 i engelsk og fransk tekst, som begge har samme gyldighet, i ett eksemplar som skal oppbevares i Europarådets arkiv. Generalsekretæren skal oversende bekreftede kopier til hver av signatarstatene og de tiltredende stater.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo