Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Dokument-ID : 1980-10-16
Ikrafttreden : 01.12.1980
Ratifikasjonsdato : 16.10.1980
Dokumentdato : 16.10.1980

Europeisk avtale om overføring av ansvar for flyktninger

Medlemsstatene av Europarådet, signatarene hertil,

Som mener at målet for Europarådet er å nå fram til større enhet mellom medlemmene,

Som ønsker å bedre situasjonen ytterligere for flyktninger i medlemsstater av Europarådet;

Som ønsker å lette anvendelsen av artikkel 28 i Konvensjonen om flyktningers stilling av 28. juli 1951 og paragrafene 6 og 11 i Vedlegget, især når det gjelder en situasjon der en flyktning lovlig har tatt bopel innenfor en annen kontraherende parts territorium;

Som særlig er interessert i å få spesifisert, i en liberal og humanitær ånd, vilkårene på hvilke ansvaret for å utstede et reisedokument blir overført fra en kontraherende part til en annen;

Som mener at det er ønskelig å regulere dette spørsmålet på en ensartet måte mellom medlemsstatene av Europarådet,

Er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

I denne Avtales forstand betyr:

a)             ”flyktning” en person som Konvensjonen om flyktningers stilling av 28. juli 1951 eller, alt etter omstendighetene, Protokollen om flyktningers stilling av 31, januar 1967 gjelder for;

b)             ”reisedokument” det reisedokument som er utstedt i henhold til den ovennevnte Konvensjon;

c)             ”første stat” en stat som er part i denne Avtale som har utstedt et slikt reisedokument;

d)             ”annen stat” en annen stat som er part i denne Avtale og i hvilken en flyktning som er innehaver av et reisedokument utstedt av den første stat, befinner seg.

Artikkel 2

1.       Ansvaret skal anses å bli overført ved utløpet av en toårsperiode der flyktningen faktisk og vedvarende har oppholdt seg i den annen stat med dennes myndigheters samtykke eller tidligere dersom den annen stat har gitt tillatelse til at flyktningen fortsetter å være på dens territorium enten på et varig grunnlag eller for en periode som går ut over reisedokumentets gyldighet.

Denne toårsperioden skal løpe fra den dato flyktingen får adgang til den annen stats territorium eller, dersom en slik dato ikke kan fastsettes, fra den dato han selv fremstiller seg for den annen stats myndigheter.

2.       Når det gjelder beregningen av den perioden som er fastsatt i paragraf 1 i denne artikkel skal:

a)     opphold som det utelukkende er gitt tillatelse til av hensyn til studier, utdanning eller legebehandling ikke tas i betraktning;

b)    perioder i hvilke flyktningen er undergitt frihetsberøvelse idømt ved straffedom ikke tas i betraktning;

c)     perioder under hvilke flyktningen har tillatelse til å fortsette å være på territoriet til den annen stat i påvente av en overprøving av en avgjørelse om oppholdsnektelse eller om utvisning fra territoriet kun tas i betraktning dersom avgjørelsen av overprøvingen faller ut til flyktningens fordel;

d)    perioder under hvilke flyktningen forlater den annen stats territorium på et midlertidig grunnlag for ikke mer enn tre sammenhengende måneder eller, ved mer enn en anledning, for ikke mer enn seks måneder til sammen, tas i beregning, idet slike fravær ikke anses å avbryte eller suspendere oppholdet.

3.       Ansvaret skal også anses å ha blitt overført dersom det i henhold til artikkel 4 ikke lenger kan anmodes om at flyktingen på ny får adgang til første stat.

Artikkel 3

1.             Inntil den dato ansvaret overføres, skal reisedokumentet forlenges eller fornyes av den første stat.

2.             Flyktningen skal ikke påbys å forlate den annen stat for å få forlenget eller utvidet sitt reisedokument og kan i denne hensikt henvende seg til den første stats diplomatiske eller konsulære stasjon.

Artikkel 4

1.             Så lenge overføring av ansvar ikke har funnet sted i samsvar med artikkel 2, paragrafene 1 og 2, skal flyktningen på ethvert tidspunkt på ny få adgang til første stats territorium, selv etter at reisedokumentet er utløpt. I det sistnevnte tilfelle skal ny adgang finne sted etter enkel anmodning fra den annen stat, på betingelse av at anmodningen er avgitt i løpet av de første seks måneder etter utløpet av reisedokumentet.

2.             Dersom den annen stats myndigheter ikke har kjennskap til flyktningens oppholdssted og av denne grunn ikke er i stand til å avgi anmodningen nevnt i paragraf 1 i løpet av de første seks måneder etter utløpet av reisedokumentet, må denne anmodningen avgis innen de første seks måneder etter det tidspunkt flyktningens oppholdssted kom til den annen stats kunnskap, men ikke i noe tilfelle senere enn to år etter utløpet av reisedokumentet.

Artikkel 5

1.             Fra den dato ansvaret overføres:

a)     skal første stats ansvar for å forlenge eller fornye flyktningens reisedokument opphøre;

b)    skal den annen stat være ansvarlig for å utstede et nytt reisedokument til flyktningen.

2.             Den annen stat skal underrette den første stat om at overføringen av ansvar har funnet sted.

Artikkel 6

         Etter den dato ansvaret overføres, skal den annen stat, av hensyn til familiens gjenforening og av humanitære grunner, lette adgangen til dens territorium for flyktningens ektefelle, mindreårige eller uforsørgede barn.

Artikkel 7

         Partenes kompetente myndigheter kan direkte underrette hverandre om anvendelsen av denne Avtale. Disse myndighetene skal spesifiseres av hver stat, når den tilkjennegir at den vil være bundet av Avtalen, ved underretning rettet til Europarådets Generalsekretær.

Artikkel 8

1.           Intet i denne Avtale skal svekke noen rettigheter og fordeler som er eller kan bli gitt til flyktninger uavhengig av denne Avtale.

2.           Ingen av bestemmelsene i denne Avtale skal fortolkes slik at de hindrer en part i å utvide fordelene etter denne Avtale til personer som ikke oppfyller de fastsatte vilkår.

3.           Bestemmelsene i bilaterale avtaler som er inngått mellom partene om overføring av ansvar for å utstede reisedokumenter i henhold til Konvensjonen om flyktningers stilling av 28. juli 1951 eller om ny adgang for flyktninger i mangel av slik overføring skal opphøre å gjelde den dato denne Avtale trer i kraft mellom disse partene. Rettigheter og fordeler som flyktninger har eller er i ferd med å tilegne seg i henhold til slike avtaler skal ikke berøres.

Artikkel 9

1.             Denne Avtale skal være åpen for undertegning av de av Europarådets medlemsstater, som tilkjennegir at de vil være bundet ved:

a)     undertegning uten forbehold med hensyn til ratifikasjon, godkjenning eller samtykke, eller

b)    undertegning med forbehold om ratifikasjon, godkjenning eller samtykke, etterfulgt av ratifikasjon, godkjenning eller samtykke.

2.             Dokumenter vedrørende ratifikasjon, godkjenning eller samtykke skal deponeres hos Europarådets Generalsekretær.

Artikkel 10

1.             Denne Avtale skal tre i kraft på den første dagen i måneden etter utløpet av en periode på en måned etter den dato to av Europarådets medlemsstater har tilkjennegitt at de vil være bundet av Avtalen, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 9.

2.             Med hensyn til en medlemsstat som senere tilkjennegir at den vil være bundet av den, skal Avtalen tre i kraft på den første dagen i måneden etter utløpet av en periode på en måned etter den dato den blir undertegnet eller etter den dato et dokument vedrørende ratifikasjon, godkjenning eller samtykke blir deponert.

Artikkel 11

1.            Etter at denne Avtale er trådt i kraft, kan Europarådets Ministerkomité innby enhver stat som ikke er et medlem av Rådet, men som er en part i Konvensjonen om flyktningers stilling av 28. juli 1951 eller, alt etter omstendighetene, Protokollen om flyktningers stilling av 31. januar 1967, til å tiltre Avtalen. Beslutningen om å innby slike stater skal fattes ved et slikt flertall som er fastsatt i Vedtektenes artikkel 20 d og ved enstemmighet av de Kontraherende Staters representanter som har rett til å sitte i Komiteen.

2.            Når det gjelder en eventuell tiltredelsesstat, skal Avtalen tre i kraft på den første dagen i måneden etter utløpet av en periode på en måned etter den dato et tiltredelsesdokument deponeres hos Europarådets Generalsekretær.

Artikkel 12

1.             Enhver stat kan på undertegningstidspunktet eller når den deponerer sitt dokument vedrørende ratifikasjon, godkjenning, samtykke eller tiltredelse, spesifisere det eller de territorier som denne Avtale skal gjelde for.

2.             Enhver stat kan på en eventuell senere dato, ved en erklæring rettet til Europarådets Generalsekretær, utvide anvendelsen av denne Avtale til ethvert annet territorium fastsatt i erklæringen. Med hensyn til et slikt territorium skal Avtalen tre i kraft på den første dagen i måneden etter utløpet av en periode på en måned etter den dato Generalsekretæren mottar en slik erklæring.

3.             Enhver erklæring som er avgitt i henhold til de to foregående paragrafer kan, med hensyn til et eventuelt territorium fastsatt i en slik erklæring tilbakekalles ved en underretning rettet til General Sekretæren. Tilbakekallingen skal få virkning på den første dagen i måneden etter utløpet av en periode på seks måneder etter den dato Generalsekretæren mottar en slik underretning.

Artikkel 13

         Uten å foregripe bestemmelsene i artikkel 12, skal denne Avtale gjelde for hver part, undergitt de samme begrensninger og forbehold som gjelder for dens plikter i henhold til Konvensjonen om flyktningers stilling av 28. juli 1951 eller, alt etter omstendighetene, Protokollen om flyktningers stilling av 31. januar 1967.

Artikkel 14

1.             Enhver stat kan, på undertegningstidspunktet eller når den deponerer sitt dokument vedrørende ratifikasjon, godkjenning, samtykke eller tiltredelse, erklære at den benytter seg av det ene eller begge av de forbehold som er fastsatt i Vedlegget til denne Avtale. Intet annet forbehold kan tas.

2.             Enhver kontraherende stat som har tatt et forbehold i henhold til foregående paragraf kan helt eller delvis tilbakekalle det ved hjelp av en underretning til Europarådets Generalsekretær. Tilbakekallingen skal få virkning på den dato Generalsekretæren mottar en slik underretning.

3.             En part som har tatt et forbehold med hensyn til en eventuell bestemmelse i denne Avtale kan ikke kreve å anvende denne bestemmelsen overfor noen annen part; den kan, imidlertid, dersom forbeholdet er partielt eller betinget, kreve å anvende denne bestemmelsen i det omfang den selv godkjente den.

Artikkel 15

1.             Vansker med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen av denne Avtale skal løses ved direkte konsultasjon mellom de kompetente forvaltningsmyndigheter og, dersom det er behov for det, gjennom diplomatiske kanaler.

2.             En eventuell tvist mellom partene vedrørende fortolkningen eller anvendelsen av denne Avtale som det ikke har vært mulig å løse ved forhandlinger eller andre midler skal, på anmodning av en av tvistens parter, henvises til voldgiftsbehandling. Hver part skal utpeke en voldgiftsrepresentant og de to voldgiftsrepresentantene skal utpeke en tredje voldgiftsrepresentant. Dersom en part ikke har utpekt sin voldgiftsrepresentant innen tre måneder etter anmodningen om voldgiftsbehandling, skal han på anmodning av den annen part utpekes av Formannen i Den europeiske domstol for menneskerettigheter. Dersom den sistnevnte er en statsborger av en av tvistens parter, skal oppgaven utføres av domstolens viseformann, eller, dersom viseformannen er en statsborger av en av tvistens parter, det av domstolens medlemmer som har lengst ansiennitet og som ikke er statsborger av en av tvistens parter. Den samme prosedyre skal iakttas dersom voldgiftsrepresentantene ikke kan bli enige om valget av den tredje voldgiftsrepresentanten. Voldgiftsdomstolen skal fastsette sin egen prosedyre. Dens beslutninger skal fattes med flertallsstemme. Dens kjennelse skal være endelig.

Artikkel 16

1.             En part kan på ethvert tidspunkt si opp denne Avtale ved hjelp av en underretning til Europarådets Generalsekretær.

2.             En slik oppsigelse skal få virkning på den første dagen i måneden etter utløpet av en periode på seks måneder etter den dato Generalsekretæren mottar underretningen.

3.             Rettigheter og fordeler som flyktninger har eller er i ferd med å tilegne seg i henhold til denne Avtale skal ikke berøres i tilfelle Avtalen blir oppsagt.

Artikkel 17

         Europarådets Generalsekretær skal underrette Rådets medlemsstater og enhver stat som har tiltrådt denne Avtale om:

a)     enhver undertegning;

b)    deponeringen av ethvert dokument vedrørende ratifikasjon, godkjenning, samtykke eller tiltredelse;

c)     enhver ikrafttredelsesdato for denne Avtale i samsvar med artiklene 10, 11 og 12;

d)    enhver annen handling, underretning eller meddelelse vedrørende denne Avtale.

Til bekreftelse herav har de undertegnede, som har fått behørig fullmakt dertil, undertegnet denne Avtale.

Utferdiget i Strasbourg den 16. oktober 1980, på engelsk og fransk, hvorav begge tekster har samme gyldighet, i et enkelteksemplar som skal deponeres i Europarådets arkiver. Europarådets Generalsekretær skal oversende bekreftede kopier til hver av Europarådets medlemsstater og til enhver stat som er innbudt til å tiltre denne Avtale.

VEDLEGG

Forbehold

         I henhold til paragraf 1 i artikkel 14 i denne Avtale, kan enhver stat erklære:

1.             at for så vidt som den er berørt, skal overføring av ansvar i henhold til bestemmelsen i paragraf 1 i artikkel 2 ikke finne sted av den grunn at den har gitt en flyktning tillatelse til å oppholde seg på dens territorium for en periode som går ut over reisedokumentets gyldighet utelukkende av hensyn til studier eller utdanning.

2.             at den ikke vil godkjenne en anmodning om ny adgang som legges fram på grunnlag av bestemmelsene i paragraf 2; artikkel 4.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo