Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Dokument-ID : 2001-01-19
Dokumentdato : 19.01.2001

Tilknytningsavtalen til Dublin II-forordningen (343/2003)

Kongeriket Norge,
og
Repbublikken Island
og
Det Europeiske fellesskap

heretter kalt «avtalepartene»,

som tar i betraktning at medlemsstatene i Den europeiske union har inngått Dublin-konvensjonen om hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad framlagt i en medlemsstat i De europeiske fellesskap, undertegnet i Dublin 15. juni 1990 (heretter kalt «Dublin-konvensjonen»),

som minner om at artikkel 7 i Avtale av 18. mai 1999 inngått mellom Kongeriket Norge og Republikken Island og Rådet for Den europeiske union (heretter kalt «Rådet») om de førstnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket sier at det bør utarbeides en egnet ordning for kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som framlegges i Norge, Island eller en medlemsstat,

som derfor mener det er hensiktsmessig at bestemmelsene i Dublin-konvensjonen og de relevante bestemmelser som allerede er vedtatt av komiteen opprettet i henhold til artikkel 18 i denne konvensjonen, tas inn i denne avtale, uten at dette berører forbindelsene opprettet ved Dublin-konvensjonen mellom denne konvensjonens parter,

som tar i betraktning at Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (heretter kalt «personverndirektivet») skal anvendes av Norge og Island slik det anvendes av medlemsstatene i Det europeiske fellesskap ved behandling av personopplysninger for formål som omfattes av denne avtale,

som imidlertid erkjenner at bestemmelsene tatt inn i denne avtale, der det er nødvendig, må tilpasses for å ta hensyn til Norges og Islands stilling som ikke-medlemsstater,

som er overbevist om at det er nødvendig å ta inn en mekanisme i denne avtale som sørger for samsvar med utviklingen av Fellesskapets regelverk, særlig i forhold til spørsmål nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav a) i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

som er overbevist om at det er nødvendig å organisere samarbeidet med Kongeriket Norge og Republikken Island på alle nivåer vedrørende gjennomføringen, den praktiske anvendelsen og videreutviklingen av Dublin-konvensjonen,

som mener at det for dette formål er nødvendig å opprette en organisatorisk struktur som sikrer Kongeriket Norges og Republikken Islands tilknytning til virksomheten på disse områder, og som gjør det mulig for dem å delta i denne virksomhet gjennom en komité,

som tar i betraktning at Rådet har vedtatt en forordning om opprettelse av «Eurodac» for sammenlikning av fingeravtrykk hos asylsøkere og enkelte andre borgere av tredjeland, for å legge til rette for gjennomføringen av Dublin-konvensjonen og bidra til å avgjøre hvilken konvensjonspart som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad i henhold til Dublin-konvensjonen,

som mener at denne avtale bør omfatte den nevnte forordningens saksområde med henblikk på å gjennomføre denne forordningen parallelt i Norge, Island og De europeiske fellesskap,

som tar i betraktning at bestemmelsene i avdeling IV i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap og rettsakter vedtatt på grunnlag av denne avdeling ikke gjelder for Kongeriket Danmark, men at Danmark bør gis anledning til å delta i denne avtale dersom landet skulle ønske det,

Er blitt enige om følgende:

Artikkel 1 

 1. Bestemmelsene i Dublin-konvensjonen oppført i del 1 i vedlegget til denne avtale og beslutningene truffet av komiteen opprettet i henhold til Dublin-konvensjonens artikkel 18 og oppført i del 2 i vedlegget til denne avtale, skal gjennomføres av Norge og Island og anvendes i deres gjensidige forbindelser og i deres forbindelser med medlemsstatene, i samsvar med nr. 4. 
 2. Medlemsstatene skal anvende reglene nevnt i nr. 1, i samsvar med nr. 4, i sine forbindelser med Norge og Island. 
 3. Bestemmelsene i personverndirektivet, slik de anvendes for Det europeiske fellesskaps medlemsstater ved behandling av personopplysninger for det formål å gjennomføre og anvende bestemmelsene i vedlegget, skal gjennomføres og anvendes tilsvarende av Norge og Island. 
 4. Ved anvendelsen av nr. 1 og 2 skal henvisninger til «medlemsstater» i bestemmelser som omfattes av vedlegget, anses å omfatte Norge og Island. 
 5. Denne avtale gjelder bestemmelsene i forordningen om opprettelse av «Eurodac» for sammenlikning av fingeravtrykk hos asylsøkere og enkelte andre borgere av tredjeland, for å legge til rette for gjennomføringen av Dublin-konvensjonen og bidra til å avgjøre hvilken avtalepart som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad i henhold til Dublin-konvensjonen, samtidig som det tas hensyn til Norges og Islands særlige situasjon utenfor Den europeiske union, med henblikk på å gjennomføre denne forordningen parallelt i Norge, Island og De europeiske fellesskap.

Artikkel 2 

 1. Ved utforming av nytt regelverk med hjemmel i artikkel 63 nr. 1 bokstav a) i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap på et område som omfattes av saksområdet i vedlegget til denne avtale eller av artikkel 1 nr. 5, skal Kommisjonen for De europeiske fellesskap (heretter kalt «Kommisjonen») uformelt innhente synspunkter fra sakkyndige fra Norge og Island på samme måte som den innhenter synspunkter fra sakkyndige fra medlemsstatene i forbindelse med utarbeidelse av sine forslag. 
 2. Når Kommisjonen oversender sine forslag som er relevante for denne avtale, til Rådet og Europaparlamentet, skal den oversende gjenparter av dem til Norge og Island.På anmodning fra en av avtalepartene kan en foreløpig utveksling av synspunkter finne sted i Den blandete komité opprettet ved artikkel 3. 
 3. I det tidsrom som går forut for vedtakelse av regelverk, skal avtalepartene i en fortløpende informasjons- og samrådsprosess igjen rådføre seg med hverandre i Den blandete komité på de viktige trinn i prosessen etter anmodning fra en av dem. Etter at regelverk er vedtatt, gjelder behandlingsmåten fastsatt i artikkel 4 nr. 2 til 7. 
 4. Avtalepartene skal samarbeide i god tro i informasjons- og samrådsfasen for å gjøre Den blandete komités oppgaver etter denne avtale lettere i sluttfasen. 
 5. Representantene for Norges og Islands regjeringer skal ha rett til å komme med forslag i Den blandete komité om spørsmål nevnt i nr. 1. 
 6. Kommisjonen skal sikre sakkyndige fra Norge og Island en bredest mulig deltakelse, alt etter hvilket område det gjelder, i det forberedende stadium i utarbeidelsen av utkast til tiltak som senere skal forelegges de komiteer som bistår Kommisjonen i utøvelsen av dens myndighet. I denne forbindelse skal Kommisjonen når den utarbeider utkast til tiltak, rådspørre sakkyndige fra Norge og Island på samme måte som den rådspør sakkyndige fra medlemsstater. 
 7. Når en sak forelegges Rådet i samsvar med den behandlingsmåte som gjelder for vedkommende komité, skal Kommisjonen oversende Rådet uttalelsene fra Norges og Island sakkyndige.

Artikkel 3 

 1. Det opprettes herved en Blandet komité som består av representanter for avtalepartene. 
 2. Den blandete komité skal vedta sin forretningsorden ved enstemmighet. 
 3. Den blandete komité skal tre sammen etter initiativ fra dens leder eller etter anmodning fra ett av dens medlemmer. 
 4. Den blandete komité trer sammen på passende nivå, avhengig av omstendighetene, for å gjennomgå den praktiske gjennomføringen og anvendelsen av bestemmelsene som omfattes av vedlegget, herunder nye rettsakter og tiltak nevnt i artikkel 1 vedtatt av komiteen opprettet ved artikkel 18 i Dublin-konvensjonen, og for å utveksle synspunkter om utarbeidelse av nytt regelverk med hjemmel i artikkel 63 nr. 1 bokstav a) i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap og som omfatter saksområdet i vedlegget eller i artikkel 1 nr. 5. All utveksling av informasjon som berører denne avtale skal anses å skje i Den blandete komité. 
 5. Representanten for Norges eller Island regjering og representanten for Det europeiske fellesskap skal være leder i Den blandete komité i seks måneder hver etter tur i alfabetisk rekkefølge.

Artikkel 4 

 1. Med forbehold for nr. 2, når nye rettsakter eller tiltak knyttet til saker omhandlet i artikkel 1 blir vedtatt av komiteen opprettet ved artikkel 18 i Dublin-konvensjonen, skal de anvendes fra samme tidspunkt av Norge og Island på den ene side og av medlemsstatene på den annen side med mindre slike rettsakter og tiltak uttrykkelig angir noe annet. 
 2. Kommisjonen skal umiddelbart underrette Norge og Island om vedtakelse av rettsakter eller tiltak nevnt i nr. 1. Norge og Island skal på selvstendig grunnlag avgjøre om de skal godta innholdet og innarbeide det i sin interne rett. Det skal gis underretning om disse avgjørelsene til Rådets generalsekretariat og til Kommisjonen innen tretti dager etter at de aktuelle rettsakter eller tiltak er vedtatt. 
 3. Dersom innholdet i en slik rettsakt eller et slikt tiltak kan bli bindende for Island først etter at forfatningsrettslige krav er oppfylt, skal Island meddele dette til Rådets generalsekretariat og Kommisjonen samtidig med at underretningen gis. Island skal straks de forfatningsrettslige krav er oppfylt, meddele dette skriftlig til Rådets generalsekretariat og Kommisjonen, og skal gi slik meddelelse så snart som mulig før datoen fastsatt for rettsaktens eller tiltakets ikrafttredelse for Island, i henhold til nr 1. 
 4. Dersom innholdet i en slik rettsakt eller et slikt tiltak kan bli bindende for Norge først etter at forfatningsrettslige krav er oppfylt, skal Norge meddele dette til Rådets generalsekretariat og Kommisjonen samtidig med at underretningen gis. Norge skal straks de forfatningsrettslige krav er oppfylt, og senest innen seks måneder etter underretning fra vedkommende institusjon i Den europeiske union, meddele dette skriftlig til Rådets generalsekretariat og Kommisjonen. Fra den dato som er fastsatt for rettsaktens eller tiltakets ikrafttredelse for Norge og inntil meddelelsen om at de forfatningsrettslige krav er oppfylt, skal Norge, dersom det er mulig, anvende innholdet i en slik rettsakt eller et slikt tiltak midlertidig. 
 5. Norges og Islands godtakelse av rettsakter og tiltak etter nr. 1 skal skape rettigheter og forpliktelser mellom Norge og Island, og mellom Norge og Island på den ene side og Den europeiske unions medlemsstater på den annen side. 
 6. Dersom:
  1. enten Norge eller Island gir underretning om sin beslutning om ikke å godta innholdet i en rettsakt eller et tiltak nevnt i nr. 1, og som prosedyrene fastlagt i denne avtale er blitt anvendt på, eller
  2. enten Norge eller Island ikke gir underretning innen fristen på tretti dager fastsatt i nr. 2, eller 
  3. Island ikke gir underretning forut for datoen fastsatt for den aktuelle rettsaktens eller det aktuelle tiltakets ikrafttredelse for Island, eller 
  4. Norge ikke gir underretning innen fristen på seks måneder fastsatt i nr. 4 eller ikke treffer bestemmelse om midlertidig anvendelse, som forutsett under samme nummer, fra datoen fastsatt for den aktuelle rettsaktens eller det aktuelle tiltakets ikrafttredelse for Norge, skal denne avtale anses midlertidig opphørt for Norge eller Island, avhengig av hvilken stat det gjelder. 
 7. Den blandete komité skal undersøke saken som førte til midlertidig opphør og sette i gang med å rette opp årsaken til at rettsakten eller tiltaket ikke ble godtatt eller ikke ble ratifisert innen en periode på nitti dager. Når komiteen har undersøkt alle muligheter for at denne avtale fortsatt skal kunne virke tilfredsstillende, herunder muligheten for å konstatere at lovgivningen skal anses likeverdig, kan den ved enstemmighet bestemme at avtalen skal settes i kraft igjen. Dersom denne avtale fortsatt er ute av kraft etter nitti dager, skal den anses opphørt for Norges eller Islands vedkommende, avhengig av hvilken stat det gjelder.

Artikkel 5

I påvente av at tiltak som nevnt i artikkel 2 nr. 1 og som erstatter bestemmelser nevnt i artikkel 1 nr. 1, trer i kraft i samsvar med artikkel 4 nr. 3 og 4 i denne avtale, kan en avtalepart som støter på betydelige vanskeligheter som følge av en vesentlig endring i de forholdene som rådde ved inngåelsen av denne avtale, forelegge saken for Den blandete komité opprettet ved artikkel 3 i denne avtale, slik at komiteen kan legge fram for avtalepartene tiltak for å håndtere situasjonen. Den blandete komité treffer beslutning om slike tiltak ved enstemmighet. Dersom det ikke er mulig å komme fram til enstemmighet, skal prosedyren i artikkel 8 innledes.

Artikkel 6

For å oppfylle avtalepartenes målsetting om å komme fram til en mest mulig ensartet anvendelse og fortolkning av bestemmelsene nevnt i artikkel 1, skal Den blandete komité holde seg løpende orientert om utviklingen av rettspraksis ved De europeiske fellesskaps domstol (heretter kalt «Domstolen»), samt utviklingen av rettspraksis ved de kompetente domstoler i Norge og Island som gjelder slike bestemmelser. For dette formål er avtalepartene enige om å sikre gjensidig oversendelse av slik rettspraksis uten opphold. 

 1. Med forbehold for vedtakelse av nødvendige endringer i Domstolens rettergangsordning, skal Norge og Island ha rett til å avgi innlegg eller skriftlig uttalelse til Domstolen i tilfeller der et spørsmål er blitt henvist til den av en høyere eller lavere domstol i en medlemsstat for å få en prejudisiell avgjørelse om fortolkningen av en bestemmelse nevnt i artikkel 1 nr. 5 og i artikkel 2 nr. 1.

Artikkel 7

Norge og Island skal hvert år framlegge rapporter til Den blandete komité om hvordan deres forvaltningsmyndigheter og deres domstoler har anvendt og fortolket bestemmelsene nevnt i artikkel 1, slik de er blitt fortolket av Domstolen, avhengig av det enkelte tilfelle. 

 1. Dersom Den blandete komité ikke har vært i stand til å sikre en ensartet anvendelse og fortolkning innen to måneder etter at den er blitt forelagt en betydelig forskjell i rettspraksis mellom domstolene i Norge og Island og Domstolen eller en betydelig forskjell i anvendelse mellom myndighetene i Norge og Island og myndighetene i de berørte medlemsstater når det gjelder bestemmelsene nevnt i artikkel 1, skal prosedyren i artikkel 8 innledes.

Artikkel 8

Ved tvist om anvendelsen eller fortolkningen av denne avtale eller i tilfelle det oppstår en situasjon som nevnt i artikkel 5 eller artikkel 7 nr. 2, skal saken offisielt føres opp som en tvistesak på dagsordenen i Den blandete komité. 

 1. Den blandete komité skal ha nitti dager til å avgjøre tvisten fra tidspunktet for vedtakelsen av den dagsorden der tvisten er ført opp. 
 2. I tilfelle tvisten ikke kan løses av Den blandete komité innen fristen på nitti dager omhandlet i nr. 2, skal en ny frist på nitti dager gjelde for å treffe en endelig avgjørelse. Dersom det ikke treffes en endelig avgjørelse ved utløpet av denne perioden, skal denne avtale anses opphørt ved slutten av den siste dagen i perioden for Norges og Islands vedkommende, avhengig av hvilken stat tvisten gjelder.

Artikkel 9 

 1. Når det gjelder administrative kostnader og driftskostnader knyttet til installasjon og drift av Eurodacs sentralenhet, skal Norge og Island bidra til De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett med et årlig beløp på
  1. 4,995% for Norge,
  2. 0,1% for Island,
   av et innledende referansebeløp for tilsagnsrammer på 9575000 euro og bevilgninger på 5000000 euro, og fra og med budsjettåret 2002 av de relevante budsjettbevilgninger for vedkommende budsjettår.
   Når det gjelder administrative kostnader og driftskostnader knyttet til håndhevingen av denne avtale, skal Norge og Island bære en andel av disse kostnadene ved å bidra til De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett med et årlig beløp som tilsvarer den prosentandel disse landenes bruttonasjonalprodukt utgjør i forhold til deltakerstaternes samlede bruttonasjonalprodukt.
 2. Norge og Island skal ha rett til å motta dokumenter som berører denne avtale, og til å be om tolking under møter i Den blandete komité til et offisielt språk ved De europeiske fellesskaps institusjoner etter eget valg. Kostnader for oversettelse eller tolking til eller fra norsk eller islandsk skal imidlertid bæres av henholdsvis Norge eller Island.

Artikkel 10

De nasjonale datatilsynsmyndigheter i Norge og Island og det uavhengige kontrollorgan opprettet i henhold til artikkel 286 nr. 2 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, skal samarbeide i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av deres plikter og særlig ved å utveksle all nyttig informasjon. Nærmere regler for slikt samarbeid skal etableres så snart dette organet er opprettet.

Artikkel 11 

 1. Denne avtale skal ikke på noen måte berøre avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller noen annen avtale inngått mellom Norge og/eller Island og Det europeiske fellesskap eller Norge og/eller Island og Rådet. 
 2. Denne avtale skal ikke på noen måte berøre eventuelle fremtidige avtaler som inngås med Norge og/eller Island av Det europeiske fellesskap.
 3. Denne avtale skal ikke berøre samarbeidet innenfor rammen av den nordiske passunion i den grad dette samarbeidet ikke er i strid med eller til hinder for denne avtale og rettsaktene og tiltakene basert på denne avtale.

Artikkel 12

Kongeriket Danmark kan be om å få delta i denne avtale. Vilkårene for slik deltakelse skal bestemmes av avtalepartene, med Kongeriket Danmark samtykke, i en egen protokoll til denne avtale.

Artikkel 13

Med forbehold for nr. 2 og 5 nedenfor skal denne avtale gjelde for det territorium der traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap får anvendelse, og for Norge og Island. 

 1. Denne avtale gjelder ikke for Svalbard (Spitsbergen). 
 2. Denne avtale skal bare gjelde for Kongeriket Danmarks territorium i henhold til artikkel 12 og for Færøyene og Grønland bare dersom Dublin-konvensjonen utvides til disse territorier.
   
 3. Denne avtale gjelder ikke for de franske oversjøiske departementer. 
 4. Denne avtale skal tre i kraft i Gibraltar bare dersom Dublin-konvensjon eller ethvert Fellesskapstiltak som erstatter nevnte konvensjon, får anvendelse på Gibraltar.

Artikkel 14 

 1. Denne avtale skal ratifiseres eller godkjennes av avtalepartene. Ratifikasjons- eller godkjenningsdokumentene skal deponeres hos Rådets generalsekretær, som skal være depositar. 
 2. Denne avtale skal tre i kraft den første dagen i måneden etter at depositaren har gitt underretning til avtalepartene om at det siste ratifikasjons- eller godkjenningsdokumentet er deponert.

Artikkel 15

Begge avtaleparter kan si opp denne avtale ved skriftlig erklæring til depositaren. En slik erklæring får virkning seks måneder etter at den er blitt deponert. Avtalen skal opphøre å gjelde hvis enten både Norge og Island eller Det europeiske fellesskap har sagt den opp.

Utferdiget 19.01.2001 på dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, svensk, tysk, norsk og islandsk, med samme gyldighet for hver av tekstene, i ett originaleksemplar som skal deponeres i Rådssekretariatets arkiver.

Vedlegg A

Bestemmelser i tilknytning til Dublin-konvensjonen og beslutning truffet av komiteen opprettet ved artikkel 18 i Dublin-konvensjonen.

Del 1: Dublin-konvensjonen

Alle bestemmelser i Konvensjonen om hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad framlagt i en av medlemsstatene, undertegnet i Dublin 15. juni 1990, med unntak av artikkel 16 til 22.

Del 2 : Beslutninger truffet av komiteen opprettet ved artikkel 18 i Dublin-konvensjonen

Beslutning nr. 1/97 av 9. september 1997 truffet av komiteen opprettet ved artikkel 18 i Dublin-konvensjonen av 15. juni 1990 om bestemmelser for gjennomføring av konvensjonen.

Beslutning nr. 1/98 av 30. juni 1998 truffet av komiteen opprettet ved artikkel 18 i Dublin-konvensjonen av 15. juni 1990 om bestemmelser for gjennomføring av konvensjonen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo