Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Samlesider om sårbare søkere

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen vold i nære relasjoner
Dokumentdato : 03.02.2017

Samleside

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen vold i nære relasjoner


Relevante rettskilder i saker som angår tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen vold i nære relasjoner.


Rettsregler:

 • Straffeloven 2005, særlig § 5 om handlinger i utlandet, § 196 om avvergingsplikt, §§ 251 og 252 om tvang, § 253 om tvangsekteskap, § 262 (2) om barneekteskap, §§ 282 og 283 om mishandling i nær relasjon og §§ 284 og 285 om kjønnslemlestelse.

 • Ekteskapsloven, særlig § 1a om ekteskapsalder, § 1b om frivillighet, § 7 om bevis for at ekteskapsivlkårene er oppfylt, § 16 om ugyldighet og § 18a om anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet.

 • Barnelova, særlig § 30a - avtale om ekteskap på vegne av barn er ikke bindende, jfr. ekteskapsloven § 16.

Rettspraksis:

 • Rt-2006-140: Straffeloven 1902 § 222 (2) første straffalternativ ikke overtrådt uten at ekteskap er gyldig etter vigselslandets regler (avsn. 20-23, 26). Uttalelser om lovgivers syn på straffverdigheten av tvangsekteskap (avsn. 25). Tvangen ble klassifisert som meget grov (avsn. 27-28).

 • Rt-2009-1153: UNEs avslag på familiegjenforening da søkers mann var dømt for seksuell omgang med barn under 14 år kjent ugyldig: forelå ikke sannsynlighetsovervekt for overgrep ved innvilgelse.

 • LB-2008-121127: Jente14 år holdt hos ektemann i Irak 1,5 år. Far dømt etter straffeloven 1902 § 222 (2).

 • LB-2011-75341: Regelmessige voldtekter i ekteskap ansett som ett, sammenhengende straffbart forhold.

 • TOSLO-2016-110528: Avslag på familiegjenforening med ektefelle opprettholdt pga. tvangsekteskap.

 • TOSLO-2018-030088: Avslag på familiegjenforening med ektefelle opprettholdt pga. tvangsekteskap.

Departementenes rundskriv og instrukser:

 • G-08/2012 Retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse

 • 2015-05-18-JD Oppfølging av instruks GI-05/2015: Retningslinjer for håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse kan vær et tema - klargjøring av instruks GI-03/2012

 • F-02-18 Rundskriv - Utgifter til hjemreise til Norge ved negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

 • GI-13/2016 – Nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet

UDI retningslinjer:

 • IM 2013-011 Intervju i søknader om beskyttelse, særlig tiltakskort i V5 Kjønnslemlestelse og V7 Tvangsekteskap

 • IM 2013-005 Rollebeskrivelse for UDIs representant i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • IM 2013-005V1 Mandat for Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

 • IM 2015-007 Identifisering og oppfølging av asylsøkere utsatt for tvangsekteskap, annen vold i nære relasjoner eller barneekteskap (se også vedlegg, kun tilgjengelige for UDI)

 • IM 2015-011 Retningslinjer for asylsaker der mindreårige kan være utsatt for kjønnslemlestelse

 • IM 2018-001 Organisering av UDIs arbeid mot tvangsekteskap, barneekteskap, vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse

 • RS 2010-009 Retningslinjer for behandling av søknad om oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag etter referansepersonens død eller etter samlivsbrudd - utlendingsloven § 53 første og annet ledd

 • RS 2010-041 Utlevering av vandelsopplysninger fra politiet i saker som gjelder familieinnvandring - utlendingsforskriften § 17-8, jf. utlendingsloven § 85

 • RS 2010-045 Bortfall av permanent oppholdstillatelse – utlendingsloven § 62 sjette ledd, jf. utlendingsforskriften § 11-8

 • RS 2011-010 Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning på grunn av grov vold og vold i nære relasjoner

 • RS 2013-010 Retningslinjer for håndtering av opplysninger om tvangsekteskap i familieinnvandringssaker

 • RS 2014-015 Opplysningsplikt til barnevernet

 • RS 2015-007 Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap (se også tiltakskort i vedlegg)

 • RS 2019-002 Krav til dialoggrupper for å forebygge vold
Siste endringer
 • Ny: Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen vold i nære relasjoner - relevante rettskilder Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen vold i nære relasjoner - relevante rettskilder (03.02.2017)

  UDIs representant i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har laget en ny ressursside med relevante rettskilder for saksbehandling i saker hvor tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for vold i nære relasjoner kan være et tema. Siden er utarbeidet for saksbehandlere i og utenfor utlendingsforvaltningen. Her finner man relevante lover, rundskriv, instrukser, rettspraksis og UDIs retningslinjer.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo