Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Lov om norsk statsborgerskap

Kapittel 7. Gebyr og straff (§§ 32-33)
 • RegulationAttatchment § 32. Gebyr

  Det kan kreves gebyr for behandlingen av søknader og meldinger om statsborgerskap. Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om gebyrets størrelse, innkreving og unntak fra plikten til å betale gebyr.

 • RegulationAttatchment § 33. Straff

  Den som forsettlig eller grovt uaktsomt gir vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en sak etter loven her, straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler.

Relaterte rettskilder

Forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap

Lov om norsk statsborgerskap

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo