Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsforskriften

§ 11-11. Krav om selvforsørgelse etter lovens § 62 første ledd bokstav f

Kravet om selvforsørgelse anses som oppfylt dersom utlendingen de siste tolv månedene

a) har hatt arbeids- eller næringsinntekt tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19. Arbeidsinntekt fra heltidsarbeid eller deltidsstillinger som til sammen utgjør heltidsarbeid anses som hovedregel som tilstrekkelig

b) har mottatt pensjon eller andre faste, periodiske ytelser tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19

c) har mottatt sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, alderspensjon, dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller stønad til enslig mor eller far etter folketrygdloven tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19

d) har mottatt studielån eller stipend tilsvarende basisstøtten for høyere utdanning i Lånekassen

e) har mottatt introduksjonsstønad etter introduksjonsloven som sammen med inntekt eller midler som nevnt i bokstav a til d tilsvarer 82 % av lønnstrinn 19, eller

f) har hatt midler gjennom en kombinasjon av bokstav a til e tilsvarende 82 % av lønnstrinn 19.

Det er et vilkår at utlendingen de tolv siste månedene ikke har mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven, med mindre stønaden er utbetalt som supplerende sosialhjelp, eller i påvente av trygdeytelser som nevnt i første ledd bokstav c eller bostøtte etter bustøttelova.

Det stilles ikke krav om selvforsørgelse for følgende grupper:

a) barn

b) elever i grunnskolen eller videregående skole

c) utlendinger som dokumenterer at de har vært fulltidsstudenter ved høyere utdanning de siste tolv månedene

d) utlendinger over 67 år

e) utlendinger som har rett til uføretrygd fra folketrygden

f) utlendinger som ved dokumentasjon fra Arbeids- og velferdsetaten eller i legeerklæring sannsynliggjør at de på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke har vært i stand til å utføre inntektsgivende arbeid utover 50 prosent de siste tolv månedene, og

g) utlendinger med oppholdstillatelse etter lovens § 53 første ledd bokstav b.

Det kan gjøres unntak fra kravet om selvforsørgelse dersom særlige grunner taler for det.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo