Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsforskriften

§ 9-6 Oppholdstillatelse for de nærmeste familiemedlemmer til utlending med oppholdstillatelse som ikke kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse

Det kan gis oppholdstillatelse til søker som nevnt i lovens §§ 40 til 42 når referansepersonen, jf. lovens § 39, har eller får tillatelse som nevnt i forskriftens

a) § 1-10 fjerde ledd (flyttbare innretninger),

b) § 1-11 (faste innretninger),

c) § 6-7 femte ledd (arbeidstaker som omfattes av gruppetillatelse),

d) § 6-13 (utsendte arbeidstakere)og er ansatt i internasjonalt selskap,

e) § 6-19 første og tredje ledd (studenter mv.),

f) § 6-20 (forskere med egne midler),

g) § 6-21 (praktikanter),

h) § 6-22 første og tredje ledd (musikere, artister og kulturarbeidere mv.),

i) § 6-23 (medarbeidere i ideelle, religiøse og humanitære organisasjoner),

j) § 6-24 (fredskorpsdeltakere), eller

k) § 6-31 første ledd (andre utlendinger).

Det kan også gis oppholdstillatelse til søker som nevnt i lovens §§ 40 til 42 når referansepersonen har eller får tillatelse som tjenesteyter for et oppdrag som varer i mer enn seks måneder etter forskriftens

a) § 6-13 (utsendte arbeidstakere),

b) § 6-14 (selvstendige oppdragstakere), eller

c) § 6-15 sjette ledd (utsendte arbeidstakere som omfattes av gruppetillatelse).

Det kan gis oppholdstillatelse til barn etter lovens § 42 når referansepersonen har tillatelse etter forskriftens § 8-3 (refleksjonsperiode og oppholdstillatelse mv. til ofre for menneskehandel). Det er en forutsetning at det anses å være en alvorlig fare for barnets sikkerhet i hjemlandet og at det ikke er mulig for barnet å få beskyttelse der.

Det kan gis oppholdstillatelse til barn etter utlendingsloven § 42 annet ledd når barnets forelder har fått oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer i medhold av denne paragrafens første eller annet ledd.

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Sentrale lover og forskrifter

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo