Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 76. Instruksjonsmyndighet og overprøving av vedtak

Vedtak etter loven truffet av politiet, utenrikssta­sjoner eller andre forvaltningsorganer, kan påklages til Utlendingsdirektoratet. Vedtak etter loven truffet av Utlendingsdirektoratet i første instans kan påkla­ges til Utlendingsnemnda.

Departementets alminnelige instruksjonsadgang gir ikke adgang til å instruere om avgjørelsen av en­keltsaker. Departementet kan heller ikke instruere Utlendingsnemnda om lovtolkning eller skjønnsutøvelse. Departementet kan instruere om prioritering av saker.

Departementet kan beslutte at vedtak truffet av Utlendingsdirektoratet til gunst for utlendingen skal overprøves av Utlendingsnemnda. Beslutningen skal treffes senest fire måneder etter at vedtaket ble truf­fet, være skriftlig og grunngis. Forvaltningsloven ka­pittel IV til VI om saksforberedelse, vedtak og klage gjelder ikke for slike beslutninger.

Kommer Utlendingsnemnda i en sak etter tredje ledd til at Utlendingsdirektoratets vedtak er ugyldig, skal den oppheve vedtaket og sende saken tilbake til Utlendingsdirektoratet for hel eller delvis ny behand­ling. Gyldige vedtak kan ikke oppheves eller endres, men nemnda kan avgi en uttalelse om sakens prinsi­pielle sider.

Kongen kan ved forskrift gi nærmere regler om saksforberedelse og Utlendingsnemndas kompetanse i saker etter tredje ledd.

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

2006-01-01-AID Innvandringsavdelingens rutiner for bruk av generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse, saksbehandling, berostillelse og prioritering av saker(22.03.2006)
2006-03-16-AID Rapportering fra UDI om uttalelser fra Sivilombudsmannen i utlendingssaker(31.10.2006)
2010-04-13-JD Utlendingsdirektoratet gis ansvar for den praktiske gjennomføringen av sanksjoner som inneholder reiserestriksjoner(08.12.2010)
2018-12-19 JD Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Utlendingsdirektoratet (UDI)(27.12.2018)
A-63/09 Rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010(23.12.2009)
AI-02/2010 Instruks om bruk av utlendingsloven § 27 femte ledd ved brudd på vilkårene for oppholdstillatelse til au pair(08.09.2010)
AI-02/2013 Instruks om tolking av unntaket fra kravet om oppholdstillatelse for handels- og forretningsreisende i utlendingsforskriften § 1-1 første ledd bokstav a for gjennomføring av handelsavtaler(20.11.2014)
AI-100/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Burma (Myanmar)(22.12.2009)
AI-101/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner som leder eller har ledet militære grupper som har engasjert seg i Darfur-provinsen i Sudan(29.04.2011)
AI-103/2009 Instruks om vurdering av identitet i saker etter utlendingsloven(22.12.2009)
AI-104/2009 Instruks om bruk av Dublin II forordningen for retur til Hellas(23.12.2009)
AI-93/2009 Instruks om reiserestriksjonar overfor einskildpersonar frå Iran(29.04.2011)
AI-94/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Moldova(19.03.2010)
AI-95/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Nord-Korea(21.12.2009)
AI-97/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Zimbabwe(12.03.2010)
AI-98/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Hviterussland(07.02.2011)
AI-99/2009 Instruks om reiserestriksjonar overfor einskildpersonar frå det tidlegare Jugoslavia - tiltak for å støtte Den internasjonale straffedomstol for det tidligare Jugoslavia (ICTY)(21.12.2009)
G-15/2012 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE)(20.12.2012)
GI-01/2011 Instruks om behandling av søknader om fornyelse av oppholdstillatelse i saker hvor UNE har stilt som vilkår for fornyelse at kjønnslemlestelse ikke er gjennomført(23.03.2011)
GI-01/2013 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 38 – oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket (medlem av religiøst ordenssamfunn)(11.04.2013)
GI-02/2013 Instruks om justering av utvisningspraksis for utlendinger som er straffet for overtredelse av straffeloven § 257 og § 391 a(18.06.2013)
GI-02/2015 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 femte ledd – henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan(03.02.2015)
GI-03/2013 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 – om når Norge skal anses ansvarlig for å behandle asylsøknader fra enslige, mindreårige asylsøkere som tidligere har søkt asyl i et annet land i Dublin-samarbeidet(18.09.2013)
GI-04/2018 Avledet asylstatus til familiemedlemmer der referansepersonens tillatelse skal vurderes kalt tilbake etter instruks GI-14/2016(07.06.2018)
GI-05/2015 Retningslinjer for håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema – klargjøring av instruks GI-03/2012(09.04.2015)
GI-08/2015 Utlendinger som har rett til internasjonal beskyttelse, men som tidligere har hatt oppholdstillatelse under falsk identitet(06.07.2015)
GI-08/2016 Storskogporteføljen, tilbakemelding på praksisforeleggelse(24.06.2016)
GI-09/2012 Instruks om vurdering av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og § 73 i asylsaker og ved retur til Eritrea(20.08.2012)
GI-10/2018 Instruks om opphevelse av instruks GI-03/2014(09.08.2018)
GI-11/2010 Instruks om krav til sannsynliggjort identitet ved fornyelse av reisedokument(28.04.2010)
GI-11/2015 Instruks om utvidet bruk av DNA-testing(18.09.2015)
GI-12/2010 Instruks om vurderingen av midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere som har fått endelig avslag – utlendingsforskriften § 17-26(30.04.2010)
GI-12/2015 Asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland – behandling og prioritering(20.10.2015)
GI-15/2016 Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som er utløpt i tid(30.11.2016)
GI-22/2010 Formkrav til Utlendingsdirektoratets praksisforeleggelser og rapportering om positive vedtak etter utlendingsloven, og departementets tilbakemeldinger(19.10.2011)
GI-23/2010 Foreleggelse av spørsmål om praksisendringer, praksisetableringer og generell lovtolkning for departementets godkjennelse – saker etter utlendingsloven(29.10.2010)
GI-24/2010 Rapportering om positive vedtak etter utlendingsloven(29.10.2010)
GI-31/2010 Instruks om oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel mv.(08.12.2010)

Høringer

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo