Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 95. Innkvartering ved søknad om beskyttelse

En utlending som søker beskyttelse, skal gis tilbud om innkvartering. En utlending som har fått avslag på søknad om beskyttelse, kan gis tilbud om innkvartering i påvente av utreise.

Kongen kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om innkvarteringsordninger, herunder bestemmelser om tildeling og bortfall av botilbud.

Forvaltningsloven §§ 24 og 25 om begrunnelse og §§ 28 til 34 om klage gjelder ikke for utlendingsmyndighetenes vedtak om tildeling av botilbud og overføring til nytt innkvarteringssted. Forvaltningsloven §§ 28 til 34 om klage gjelder ikke for utlendingsmyndighetenes vedtak om kommunebosetting og bortfall av botilbud.

Relaterte rettskilder

Andre etaters rundskriv og brev

Departementenes rundskriv og instrukser

EMD sammenfatninger

Høringer

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI rundskriv

RS 2008-025 Krav til god forretningsskikk for driftsoperatører for statlig mottak(22.07.2008)
RS 2008-026 Krav til databehandling og taushetsplikt i statlige mottak(22.07.2008)
RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak(23.07.2008)
RS 2008-029 Krav til bruk av tolk og språkassistenter i statlige mottak(09.06.2010)
RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak(19.04.2010)
RS 2008-032 Krav til etiske retningslinjer for statlige mottak(13.01.2011)
RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak(21.08.2008)
RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak(17.01.2012)
RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak(02.11.2010)
RS 2008-054 Krav til samarbeid med lokale instanser(17.01.2012)
RS 2009-006 Krav til differensiering av beboerrettede tiltak i ordinære statlige mottak: kvinner, eldre og personer med helseproblemer/funksjonshemminger, seksuelle- og kjønnsminoriteter (16.03.2009)
RS 2009-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i asylmottak(09.11.2009)
RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak(02.12.2010)
RS 2010-085 Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og ungdom i statlige mottak(24.08.2010)
RS 2010-165 Krav til informasjonsarbeid i statlige transittmottak(10.03.2010)
RS 2010-167 Krav til beboerrettet arbeid i statlige transittmottak(11.03.2010)
RS 2010-177 Krav til innkvarteringstilbud i statlige transittmottak(19.04.2010)
RS 2010-187 Dekning av kostnader til ekstraordinære tiltak i mottak(14.07.2010)
RS 2011-002 Krav til mottakenes håndtering av enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til, og flytting fra mottak samt permisjonssøknader(18.07.2011)
RS 2011-002V1 Rutiner for enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til, og flytting mellom og fra mottak(09.03.2011)
RS 2011-002V2 Rutiner for mottakenes behandling av permisjonssøknader og permisjoner for enslige mindreårige beboere(09.03.2011)
RS 2011-003  Reglement for drift av statlige mottak(18.05.2011)
RS 2011-011 Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak(18.03.2011)
RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter(27.02.2012)
RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak(18.07.2011)
RS 2011-044 Fordeling av asylsøkere fra transittmottak til ordinære mottak(22.10.2011)
RS 2011-045 Rutiner for flytting mellom og fra ordinære mottak(21.11.2011)
RS 2012-012 Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud for enslige mindreårige i mottak(04.06.2012)
RS 2012-018 Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige mindreårige beboere i statlige mottak(25.07.2012)
RS 2012-019 Krav til returarbeid i mottak(27.07.2012)
RS 2019-003 Bruk av Meklings- og konflikthåndteringsteam i asylmottak(23.01.2019)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo