Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Utlendingsloven

§ 108. Straff

Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt unnlater å oppfylle plikten etter § 117 første ledd eller § 118 første ledd.

Med bot eller med fengsel inntil seks måneder eller med begge deler straffes den som:

a) Forsettlig eller uaktsomt overtrer de bestemmelsene som er angitt i det følgende, eller forbud, påbud eller vilkår gitt i medhold av disse bestemmelsene:

§ 8 første ledd

§ 9 første og fjerde ledd

§ 14 første og annet ledd

§ 16 første og tredje ledd

§ 19 første og annet ledd

§ 20 tredje ledd

§ 21 første ledd

§ 27 første ledd, jf. fjerde ledd

§ 55 første og annet ledd

§ 83 første og annet ledd

§ 90 sjette ledd

§ 93 første ledd annet punktum

§ 100 b første ledd annet punktum

§ 105 første ledd

§ 126 første ledd

§ 130 første ledd, jf. § 105

b) forsettlig eller uaktsomt overtrer en forskrift gitt i medhold av loven her, eller forbud, påbud eller vilkår som er gitt i medhold av en slik forskrift, når Kongen har fastsatt i forskriften at forholdet skal kunne straffes etter bestemmelsen her,

c) forsettlig eller grovt uaktsomt gir vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en sak etter loven.

Med bot eller med fengsel inntil to år straffes den som:

a) forsettlig eller grovt uaktsomt gjør bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven,

b) forsettlig eller grovt uaktsomt formidler arbeid eller bolig for en utlending, eller utferdiger eller formidler erklæringer, tilsagn eller dokumenter til bruk for en sak etter loven, når forholdet innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon,

c) ved falske forespeilinger eller liknende utilbørlig atferd forleder en utlending til å reise inn i riket med sikte på å bosette seg her,

d) overlater til en annen pass, reisebevis for flyktninger, annet reisedokument eller liknende dokument som kan bli brukt som reisedokument, standardisert oppholdskort eller liknende kort, når vedkommende vet eller bør forstå at det kan bli brukt av en utlending til å reise inn i riket eller til en annen stat,

e) forsettlig eller uaktsomt overtrer innreiseforbudet i § 71 annet ledd eller § 124 første ledd.

Med bot eller med fengsel inntil tre år straffes den som

a) hjelper en utlending til ulovlig opphold i riket eller i et annet land som deltar i Schengensamarbeidet, eller

b) hjelper en utlending til ulovlig å reise inn i riket eller til et annet land. Dette gjelder likevel ikke dersom hensikten er å hjelpe en utlending som omfattes av lovens § 28 til å reise inn i første trygge land.

Med bot eller med fengsel inntil seks år straffes den som

a) i vinnings hensikt driver organisert ulovlig virksomhet med sikte på å hjelpe utlendinger til å reise inn i riket eller til en annen stat, eller

b) i vinnings hensikt hjelper en utlending til ulovlig å reise inn i riket eller til en annen stat dersom handlingen medfører at personen som berøres av handlingen blir utsatt for livsfare.

Den som yter humanitær bistand til utlending som oppholder seg ulovlig i riket, skal ikke kunne straffes for medvirkning til ulovlig opphold med mindre

a) vedkommende har hatt til hensikt å hjelpe utlendingen til å unndra seg plikten til å forlate riket, og

b) hjelpen har vanskeliggjort myndighetenes mulighet til å få til en utsendelse.

Når allmenne hensyn krever det, skal Utlendingsdirektoratet anmelde forholdet når det er grunn til å tro at det har skjedd en overtredelse av annet ledd bokstav a eller tredje ledd bokstav a ved at det er gjort bruk av arbeidskraften til en utlending som ikke har nødvendig tillatelse etter loven.

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

HR-2018-846-A Straff for innreiseforbud. Flyktningkonvensjonen artikkel 31 nr. 1. (22.05.2018)
HR-2019-599-A Strafferett. Ulovlig bruk av au pairer. Straffeloven § 166. Utlendingsloven § 108.(29.03.2019)
Rt-1992-654 Menneskesmugling - Ulovlig innvandring. Straffutmåling.(02.10.2006)
Rt-1993-563 Utlendingslovgivning. Straffutmåling.(04.10.2006)
Rt-1994-1426 Falsk forklaring. Straffutmåling. Utlendingsrett.(04.10.2006)
Rt-1995-1218 Dokumentfalsk. Nødrett. Utlendingsrett. Saksbehandling. Lovanvendelse.(04.10.2006)
Rt-1995-1663 Menneskesmugling - Utlendingsrett. Menneskesmugling. Straffutmåling.(02.10.2006)
Rt-2002-4 Menneskesmugling - Strafferett. Fremmedrett. Menneskesmugling. Straffutmåling.(02.10.2006)
Rt-2002-476 Menneskesmugling - Strafferett. Menneskesmugling. Lovanvendelse.(02.10.2006)
Rt-2002-8 Menneskesmugling - Strafferett. Fremmedrett. Menneskesmugling. Straffutmåling.(02.10.2006)
Rt-2003-179 Menneskesmugling - Strafferett. Menneskesmugling. Falsk forklaring. Lovanvendelse. Straffutmåling.(02.10.2006)
Rt-2004-237 Menneskesmugling - Strafferett. Menneskesmugling. Straffutmåling.(02.10.2006)
Rt-2007-1749 Tolkning av straffrihetsregelen i straffeloven § 167(18.12.2007)
Rt-2007-28 Strafferett. Falsk forklaring og dokumentasjon ved studieopphold.(17.08.2007)
Rt-2007-7 Straffutmåling. Forfalsket pass. Straffeloven §182 første ledd 2. Straffalternativ.(23.01.2007)
Rt-2008-668 Foretaksstraff. Utlendingsloven (1988) § 47 andre ledd bokstav a, jf. straffeloven § 48a(21.05.2008)
Rt-2013-995 Strafferett. Straffutmåling. Narkotika. Innreiseforbud.(09.07.2013)
Rt-2015-1217 Strafferett. Utlendingsrett. Utilbørlig utnytting. Foretaksstraff.(17.11.2015)
Rt-2015-51 Strafferett. Gjentatte overtredelser av innreiseforbudet etter utvisning. Utlendingsloven § 108 tredje ledd(22.01.2015)
Rt-2015-662 Strafferett. Straffutmåling. Overtredelse av innreiseforbud.(11.06.2015)
Rt-2015-666 Strafferett. Straffutmåling. Overtredelse av innreiseforbud.(12.06.2015)

Sentrale lover og forskrifter

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

LA-2015-14345 Straffutmåling. Falsk forklaring overfor offentlig myndighet i forbindelse med asylsaker. Utl. § 108 (2).(09.04.2015)
LA-2015-56 Straffutmåling for falsk forklaring om identitet. Oppholdstillatelse og statsborgerskap. Irak/Jordan.(18.03.2015)
LB-2008-045011  Strafferett. Falskt pass. Uriktige identitetsopplysninger(18.06.2008)
LB-2008-158459 Ulovlig innreise. Utlendingsloven § 47 tredje ledd bokstav b(06.03.2009)
LB-2008-195078  Utvisning. Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a, jf. § 47 første ledd bokstav b. Utlendingsloven § 29 annet ledd. Utlendingsloven § 38b tredje ledd(12.08.2009)
LB-2009-24762 Hjelp til ulovlig innreise. Straff. Utl. § 47 4.ledd og § 47 1. ledd jf. § 24 2. ledd(25.09.2009)
LB-2011-82224 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven 2008 § 66 første ledd bokstav a), § 70 andre ledd, § 71 andre ledd, § 83 andre ledd, § 93 fjerde ledd og § 108. (04.06.2012)
LB-2012-116861 Strafferett. Brudd på utlendingsloven. Opphevelse(17.01.2013)
LB-2013-50601 Utlendingsloven § 108 femte ledd(30.05.2013)
LB-2013-63772 Utlendingsrett. Utvisning. Utlendingsloven § 66 og § 70.(17.02.2014)
LB-2013-71877 Straffutmåling. Tredje gangs ulovlig innreise etter utvisning. Straffeloven § 342 første ledd bokstav a jf. annet ledd.(07.06.2013)
LB-2014-189721 Strafferett. Straffutmåling. Brudd på innreiseforbud. Utvisning.(08.10.2015)
LB-2014-191283 Overtredelse av innreiseforbud. Uaktsomhet. Ghana.(20.03.2015)
LB-2014-196991 Utlendingsrett. Uaktsom overtredelse av innreiseforbud. Utlendingsloven § 108.(03.03.2015)
LB-2014-4137 Strafferett. Utl. § 108 3. ledd bokstav b. Utilbørlig utnyttelse av 7 filippinske sykpleiere.(17.04.2015)
LB-2014-9300-1 Strafferett. Tvangsarbeid. Utlendingsrett. Au pair. (12.01.2015)
LB-2015-103003 Strafferett. Brudd på innreiseforbud. Frifinnelse. Utvisning.(08.10.2015)
LB-2015-134490 Strafferett. Ulovlig innreise for å søke om beskyttelse. Flyktningkonvensjonen artikkel 31.(10.11.2015)
LB-2015-32135 Straff for brudd på utl. § 108 (3) bokstav a. Arbeidskraft uten arbeidstillatelse.(24.06.2015)
LB-2015-52793 Overtredelse av innreiseforbud. Utlendingsloven § 108 tredje ledd(29.06.2015)
LB-2015-96119 Straffutmåling. Brudd på innreiseforbud. Utvisning.(08.10.2015)
LB-2016-143934 Straff. Innreiseforbud. Flyktningekonvensjonen(16.06.2017)
LB-2016-163622 Innreiseforbud. Utvisning. Ugyldighet.(10.01.2017)
LB-2016-205859 Overtredelse av innreiseforbud. Straff. (30.05.2017)
LE-2010-47431 Menneskesmugling. Utl (1988) § 47 fjerde ledd (Utl 2010 § 108 fjerde ledd)(25.06.2010)
LE-2011-098842 Utlendingsloven. Menneskesmugling. Gjenopptakelse.(15.11.2013)
LE-2012-76983 Strafferett. Utlendingsrett. Falsk forklaring. Saksbehandling.(11.06.2012)
LE-2013-189017 Fengsling. Straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 3, straffegjennomføringsloven § 42 femte ledd(03.01.2014)
LE-2016-81088 Utvisning. Innreiseforbud. Straff. Schengen.(25.01.2017)
LG-2012-173499 Strafferett. Menneskehandel. Mannlig prostituert. Tilbakebetalingskrav. Oppreisning. Inndragning. Straffeloven § 224 første ledd bokstav a. (08.07.2013)
LG-2012-202569 Utlendingsloven av 1988 § 47 annet ledd bokstav a), jf. straffeloven § 48a. Utlendingsloven av 2008 § 108 tredje ledd bokstav a), jf. straffeloven § 48a(10.05.2013)
LG-2012-50840 Strafferett. Straffelovens § 182 første ledd og utlendingsloven § 108 annet ledd, punkt a. Straffutmåling(04.05.2012)
LG-2014-181836 Utlendingsloven § 108. Overtredelse av innreiseforbud. Falsk ID. (03.02.2015)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo