Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 13. Særlige regler for utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) og Konvensjon om opprettelse av Det europeiske Frihandelsforbund (EFTA-konvensjonen) (§§ 109 - 125)
 • RegulationAttatchment § 109. Saklig virkeområde

  Dette kapittelet regulerer retten til innreise og opphold i riket for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen.

  Oppholdsrett etter dette kapittelet gir rett til å ta opphold og til å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet i hele riket med mindre det er fastsatt begrensninger i samsvar med regler gitt i eller i medhold av denne loven.

  Oppholdsrett etter dette kapittelet er ikke til hinder for oppholdstillatelse for utlendinger som nevnt i første ledd etter lovens alminnelige bestemmelser.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om gjennomføring av bestemmelsene i dette kapittelet og om forholdet til lovens alminnelige bestemmelser, herunder for de tilfellene der en utlending som nevnt i første ledd, får oppholdstillatelse etter lovens alminnelige bestemmelser. Kongen kan bestemme i forskrift at det skal innhentes og lagres biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto og fingeravtrykk i kort som dokumenterer oppholdsrett i henhold til §§ 118 og 119. I slike tilfeller vil reglene i §§ 64 a, 100 a og 100 b gjelde tilsvarende så langt de passer.

 • RegulationAttatchment § 110. Nærmere om hvem kapittelet gjelder for

  Borgere av land som omfattes av EØS-avtalen, heretter omtalt som EØS-borgere, omfattes av bestemmelsene i dette kapittelet. Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om at borgere av land som omfattes av EFTA-konvensjonen, men ikke EØS-avtalen, helt eller delvis skal omfattes av bestemmelsene i dette kapittelet.

  Familiemedlemmer til en EØS-borger omfattes av bestemmelsene i dette kapittelet så lenge de følger eller gjenforenes med en EØS-borger. Familiemedlemmer til en norsk borger omfattes av bestemmelsene i dette kapittelet dersom de følger eller gjenforenes med en norsk borger som returnerer til riket etter å ha utøvet retten til fri bevegelighet etter EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen i et annet EØS-land eller EFTA-land.

  Med familiemedlem menes

  a) ektefelle,

  b) samboer, dersom det foreligger en varig tilknytning til EØS-borgeren og denne tilknytningen kan dokumenteres,

  c) slektning i direkte nedstigende linje fra en EØS-borger eller fra en utlending nevnt i bokstav a eller b, som er under 21 år eller som forsørges av EØS-borgeren, og

  d) slektning i direkte oppstigende linje fra en EØS-borger eller fra en utlending nevnt i bokstav a eller b som forsørges av EØS-borgeren.

  En utlending som faller utenfor bestemmelsene i første til tredje ledd, men som er arbeidstaker i et foretak etablert i et EØS-land, omfattes likevel av bestemmelsene i dette kapittelet så langt de passer i forhold til det oppdraget som skal utføres her i riket, når vedkommende

  a) skal utføre arbeid etter reglene om fri bevegelighet for tjenester i EØS-avtalen, eller

  b) skal etablere seg etter reglene om fri etableringsrett i EØS-avtalen.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om hvem som omfattes av annet ledd, at også andre familiemedlemmer enn utlendinger som nevnt i tredje ledd, helt eller delvis skal omfattes av bestemmelsene i dette kapittelet og om kravet til varig tilknytning og dokumentasjon som nevnt i tredje ledd bokstav b. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvem som omfattes av fjerde ledd.

 • RegulationAttatchment § 111. Oppholdsrett i inntil tre måneder

  En EØS-borger som har gyldig identitetskort eller pass, har oppholdsrett i inntil tre måneder, forutsatt at vedkommende ikke blir en urimelig byrde for offentlige velferdsordninger.

  Første ledd gjelder tilsvarende for et familiemedlem som ikke er EØS-borger, så lenge familiemedlemmet følger eller gjenforenes med EØS-borgeren og har gyldig pass. Første ledd gjelder tilsvarende for utlendinger som nevnt i § 110 fjerde ledd og som har gyldig pass.

  En utlending som nevnt i første ledd og som er arbeidssøkende, og dennes familiemedlemmer, har rett til opphold i inntil seks måneder og i særlige tilfeller også utover seks måneder.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om beregning av oppholdstid og om hva som ligger i begrepet urimelig byrde for offentlige velferdsordninger. Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om når det foreligger særlige tilfeller som nevnt i tredje ledd, om meldeplikt for arbeidssøkende, hvilken myndighet utlendingen skal melde seg for og hvordan melding skal skje.

 • RegulationAttatchment § 112. Oppholdsrett i mer enn tre måneder for EØS-borgere

  En EØS-borger har oppholdsrett utover tre måneder så lenge vedkommende

  a) er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende,

  b) skal yte tjenester,

  c) råder over tilstrekkelige midler til å forsørge seg selv og eventuelle medfølgende familiemedlemmer og er omfattet av en sykeforsikring som dekker alle risikoer under oppholdet, eller

  d) er opptatt ved en godkjent utdanningsinstitusjon. Det er et vilkår at formålet med oppholdet hovedsakelig er utdanning, herunder yrkesrettet utdanning, at vedkommende er omfattet av en sykeforsikring som dekker alle risikoer under oppholdet, og avgir en erklæring om at vedkommende har tilstrekkelige midler til å dekke underhold for seg selv og eventuelle familiemedlemmer.

  En utlending som oppholder seg i riket etter første ledd bokstav a, men som opphører å være arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, bevarer likevel sin status som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende dersom vedkommende

  a) er midlertidig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke,

  b) dokumenterer å være ufrivillig arbeidsløs etter å ha hatt lønnet arbeid i mer enn ett år, og har meldt seg som arbeidssøkende hos Arbeids- og velferdsetaten,

  c) dokumenterer å være ufrivillig arbeidsløs etter utløpet av en tidsbegrenset arbeidskontrakt av mindre enn ett års varighet eller ufrivillig ha mistet sitt arbeid i løpet av de første tolv månedene, og har meldt seg som arbeidssøkende hos Arbeids- og velferdsetaten, eller

  d) påbegynner en yrkesrettet utdanning. Med mindre vedkommende ufrivillig er arbeidsløs, bevares status som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende etter første ledd bokstav a bare så lenge den yrkesrettede utdanningen har sammenheng med vedkommendes tidligere arbeid.

  I tilfeller som nevnt i annet ledd bokstav c, bortfaller status etter første ledd bokstav a etter seks måneder.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om hva som skal anses som tilstrekkelige midler etter første ledd bokstav c, om godkjente utdanningsinstitusjoner og om krav til erklæringen nevnt i første ledd bokstav d.

 • RegulationAttatchment § 113. Oppholdsrett i mer enn tre måneder for familiemedlemmer som er EØS-borgere

  En EØS-borger som er familiemedlem og følger eller gjenforenes med en EØS-borger som har oppholdsrett etter § 112 første ledd bokstav a, b eller c, har rett til å oppholde seg i riket så lenge EØS-borgerens oppholdsrett består.

  En EØS-borger som er ektefelle, samboer eller forsørget barn under 21 år og som følger eller gjenforenes med en EØS-borger med oppholdsrett etter § 112 første ledd bokstav d, har rett til å oppholde seg i riket så lenge EØS-borgerens oppholdsrett består.

  Ved EØS-borgerens utreise fra riket eller død bevarer familiemedlemmer som er EØS-borgere oppholdsretten så lenge de selv oppfyller vilkårene i § 112 første ledd. Uansett bevarer EØS-borgerens barn og den personen som har foreldreansvaret, oppholdsretten så lenge barnet er opptatt ved en godkjent utdanningsinstitusjon.

  Ved skilsmisse eller opphør av samboerskap bevarer familiemedlemmet til en EØS-borger oppholdsretten så lenge vedkommende selv oppfyller vilkårene i § 112 første ledd.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om en videre oppholdsrett for personer med foreldreansvar som nevnt i tredje ledd.

 • RegulationAttatchment § 114. Oppholdsrett i mer enn tre måneder for familiemedlemmer og andre utlendinger som ikke er EØS-borgere

  Bestemmelsene i § 113 første og annet ledd gjelder tilsvarende for utlendinger som ikke er EØS-borgere, dersom de er familiemedlemmer til en EØS-borger med oppholdsrett etter § 112 første ledd bokstav a, b eller c, eller dersom de er ektefeller, samboere eller forsørget barn under 21 år som følger eller gjenforenes med en EØS-borger med oppholdsrett etter § 112 første ledd bokstav d.

  En utlending som nevnt i § 110 fjerde ledd, har oppholdsrett i mer enn tre måneder så lenge dette skjer som ledd i utøvelsen av en tjeneste eller det er nødvendig for etableringen av en virksomhet i riket. Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift.

  Ved EØS-borgerens død bevarer et familiemedlem som ikke er EØS-borger, oppholdsretten hvis vedkommende har hatt opphold i riket som familiemedlem i ett år før dødsfallet og oppfyller vilkårene i § 112 første ledd bokstav a, b eller c eller oppholder seg i riket som familiemedlem til en person som oppfyller vilkårene i § 112 første ledd bokstav a, b eller c. Ved en EØS-borgers utreise fra riket eller død bevarer uansett EØS-borgerens barn og den personen som har foreldreansvaret, oppholdsretten så lenge barnet er opptatt ved en godkjent utdanningsinstitusjon.

  Ved skilsmisse eller opphør av samboerskap bevarer EØS-borgerens familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere, oppholdsretten så lenge de selv oppfyller vilkårene i § 112 første ledd bokstav a, b eller c, eller er familiemedlem til en person som oppfyller vilkårene i § 112 første ledd bokstav a, b eller c, forutsatt at

  a) ekteskapet på separasjonstidspunktet hadde vart i tre år og herunder ett år i riket,

  b) foreldreansvaret til barn av EØS-borgeren ved avtale eller dom er overført til ektefellen som ikke er EØS-borger,

  c) ektefellen som ikke er EØS-borger, eller eventuelle barn har vært utsatt for vold eller andre alvorlige overgrep i ekteskapet, eller

  d) ektefellen som ikke er EØS-borger, ved avtale eller dom utøver samvær med barn i riket.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om en videre oppholdsrett for personer med foreldreansvar eller samværsrett som nevnt i tredje og fjerde ledd, og ved opphør av samboerskap etter fjerde ledd.

 • RegulationAttatchment § 115. Varig oppholdsrett for EØS-borgere

  En EØS-borger som etter §§ 112 og 113 har hatt sammenhengende lovlig opphold i riket i fem år, får varig oppholdsrett. Midlertidig opphold utenfor riket er under visse omstendigheter tillatt uten at kravet til sammenhengende opphold berøres. Den varige oppholdsretten består uavhengig av om vilkårene for opphold i §§ 112 og 113 er oppfylt. Den varige oppholdsretten bortfaller hvis innehaveren oppholder seg utenfor riket i mer enn to påfølgende år.

  En EØS-borger som oppholder seg i riket etter § 112 første ledd bokstav a, får varig oppholdsrett selv om vedkommende ikke har hatt sammenhengende opphold i fem år hvis vedkommende

  a) ved opphør av sin yrkesaktivitet går over på førtidspensjon eller har nådd den alderen som er fastsatt i lovgivningen for rett til alderspensjon, og har hatt sammenhengende opphold i riket i mer enn tre år og arbeid i riket i minst de tolv forutgående månedene,

  b) har oppholdt seg sammenhengende i riket i mer enn to år og blir varig arbeidsufør, eller

  c) etter å ha arbeidet og oppholdt seg i riket i tre sammenhengende år, arbeider i et annet EØS-land, men fortsatt oppholder seg i riket og vender tilbake til bostedet daglig eller minst en gang i uken.

  Hvis uførheten etter annet ledd bokstav b skyldes arbeidsulykke eller yrkessykdom som helt eller delvis gir vedkommende rett til offentlige ytelser, stilles ingen krav til oppholdets varighet.

  En EØS-borger som er familiemedlem og bor sammen med en person som nevnt i annet ledd, får varig oppholdsrett på det tidspunktet varig oppholdsrett etter annet ledd inntrer.

  En EØS-borger som er familiemedlem og bor sammen med en EØS-borger med oppholdsrett etter § 112 første ledd bokstav a, får varig oppholdsrett ved EØS-borgerens død selv om avdøde ikke hadde varig oppholdsrett etter første eller annet ledd, hvis

  a) avdøde hadde hatt opphold i riket i to sammenhengende år før dødsfallet, eller

  b) dødsfallet var forårsaket av en arbeidsulykke eller yrkessykdom.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om hva som skal anses som sammenhengende lovlig opphold, om hva som ligger i midlertidig opphold utenfor riket, herunder om gyldige fraværsgrunner, om hva som ligger i vilkåret om å bo sammen og om bortfall av den varige oppholdsretten.

 • RegulationAttatchment § 116. Varig oppholdsrett for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere

  Et familiemedlem som ikke er EØS-borger, og som etter § 114 første ledd har bodd sammen med en EØS-borger og har hatt sammenhengende lovlig opphold i riket i fem år, får varig oppholdsrett. Det samme gjelder et familiemedlem som ikke er EØS-borger og som etter § 114 tredje ledd første punktum eller fjerde ledd har hatt sammenhengende lovlig opphold i riket i fem år. Midlertidig opphold utenfor riket er under visse omstendigheter tillatt uten at kravet til sammenhengende opphold berøres. Den varige oppholdsretten består uavhengig av om vilkårene for opphold i § 114 er oppfylt. Den varige oppholdsretten bortfaller hvis innehaveren oppholder seg utenfor riket i mer enn to påfølgende år.

  Varig oppholdsrett etter § 115 fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om hva som skal anses som sammenhengende lovlig opphold, om hva som ligger i midlertidig opphold utenfor riket, herunder om gyldige fraværsgrunner, om hva som ligger i vilkåret om å bo sammen og om bortfall av den varige oppholdsretten.

 • RegulationAttatchment § 117. Registreringsbevis for utlendinger med oppholdsrett etter §§ 112 eller 113

  En EØS-borger som oppholder seg i riket etter §§ 112 eller 113 i mer enn tre måneder, skal registrere seg. Fristen for registrering er tre måneder fra innreisedatoen. Når EØS-borgeren framlegger dokumentasjon som nevnt i annet og tredje ledd, utstedes straks et registreringsbevis.

  For registrering av en EØS-borger med oppholdsrett etter § 112 kan det i tillegg til gyldig identitetskort eller pass kreves framlagt

  a) bekreftelse fra arbeidsgiver på ansettelse eller bevis for at utlendingen utøver selvstendig næringsvirksomhet eller bekreftelse på avtale om tjenesteytelse, jf. § 112 første ledd bokstav a og b,

  b) sykeforsikring og dokumentasjon på at vedkommende har tilstrekkelige midler til å dekke underhold for seg selv og eventuelle familiemedlemmer, jf. § 112 første ledd bokstav c,

  c) bekreftelse på at vedkommende er opptatt ved en godkjent utdanningsinstitusjon, sykeforsikring og erklæring om at vedkommende råder over tilstrekkelige midler til å dekke underhold for seg selv og eventuelle familiemedlemmer, jf. § 112 første ledd bokstav d.

  For registrering av en EØS-borger som oppholder seg i riket som familiemedlem med oppholdsrett etter § 113, kan det i tillegg til gyldig identitetskort eller pass kreves framlagt

  a) dokument som attesterer familieforholdet som er grunnlaget for oppholdsretten,

  b) registreringsbevis til EØS-borgeren som utlendingen følger eller gjenforenes med, og

  c) dokumentasjon på forsørgelse i tilfeller hvor status som familiemedlem er betinget av at utlendingen forsørges, jf. § 110 tredje ledd bokstav c og d.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om hvilken myndighet som registrerer og utsteder registreringsbevis og om å fastsette gebyr for utstedelsen. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om arbeidssøkerens plikt til å registrere seg når EØS-borgeren finner arbeid etter utløpet av fristen i første ledd.

 • RegulationAttatchment § 118. Oppholdskort for utlendinger med oppholdsrett etter § 114 som ikke er EØS-borgere

  En utlending som oppholder seg i riket etter § 114 i mer enn tre måneder, plikter å anskaffe oppholdskort. Søknadsfristen for oppholdskort er tre måneder fra innreisedatoen. Når utlendingen framlegger dokumentasjon som nevnt i annet ledd, utstedes straks et bevis for at søknad om oppholdskort er levert.

  Ved søknad om oppholdskort for familiemedlemmer skal det framlegges

  a) gyldig pass,

  b) dokument som attesterer familieforholdet som er grunnlaget for oppholdsretten,

  c) registreringsbevis til EØS-borgeren som utlendingen følger eller gjenforenes med,

  d) dokumentasjon på forsørgelse i tilfeller hvor status som familiemedlem er betinget av at utlendingen forsørges, jf. § 110 tredje ledd bokstav c og d.

  Ved søknad om oppholdskort for utlendinger som nevnt i § 110 fjerde ledd skal det framlegges

  a) gyldig pass og

  b) dokumentasjon på at utlendingen skal utføre arbeid etter reglene om fri bevegelighet for tjenester i EØS-avtalen, eller skal etablere seg etter reglene om fri etableringsrett i EØS-avtalen.

  Søknad om oppholdskort avgjøres innen seks måneder etter at søknaden er levert. Oppholdskortet er gyldig i fem år eller for EØS-borgerens oppholdsperiode hvis varigheten av denne antas å bli kortere enn fem år. Med mindre særlige grunner foreligger, opphører oppholdskortets gyldighet ved opphold utenfor riket i mer enn seks måneder per år.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om hvilken myndighet som mottar søknad om og utsteder oppholdskort og om å fastsette gebyr for utstedelsen. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om dokumentasjon etter annet og tredje ledd, om varigheten av oppholdskortet og om gyldighet ved opphold utenfor riket etter fjerde ledd.

 • RegulationAttatchment § 119. Oppholdsbevis og oppholdskort for utlendinger med varig oppholdsrett etter §§ 115 og 116

  En EØS-borger som oppholder seg i riket etter § 115, gis etter søknad varig oppholdsbevis.

  En utlending som oppholder seg i riket etter § 116, gis etter søknad varig oppholdskort. Søknad om varig oppholdskort skal leveres før utløpet av gyldighetsperioden for oppholdskort utstedt etter § 118.

  Utlendingsdirektoratet avgjør søknader om varig oppholdsbevis og varig oppholdskort etter denne bestemmelsen.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om hvilken myndighet som mottar søknad om og utsteder varig oppholdsbevis og varig oppholdskort og om fastsettelse av gebyr for utstedelsen. Kongen kan fastsette at politiet gis myndighet til å innvilge søknader etter denne bestemmelsen.

 • RegulationAttatchment § 120. Tilbakekall av oppholdsdokumenter mv.

  En utlending som ellers fyller vilkårene for oppholdsrett etter dette kapittelet, har ikke slik rett dersom det foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte utlendingen adgang til eller opphold i riket etter andre bestemmelser i loven. Det samme gjelder dersom utlendingen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning.

  Registreringsbevis, oppholdskort, varig oppholdsbevis og varig oppholdskort kan tilbakekalles av grunner som nevnt i første ledd.

  Registreringsbevis og oppholdskort kan tilbakekalles når registreringen av andre grunner anses ugyldig. For beslutningen om tilbakekall etter dette leddet gjelder forvaltningsloven § 35 så langt det passer.

  Oppholdsdokumenter som nevnt i annet ledd, skal tilbakekalles når oppholdsretten bortfaller som nevnt i §§ 115 første ledd fjerde punktum og 116 første ledd femte punktum.

  Oppholdskort skal tilbakekalles hvis en utlending som ikke er EØS-borger, får oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3, 4, 6 eller 7. Dette gjelder ikke når utlendingen er familiemedlem til en EØS-borger.

  Oppholdskort kan nektes utstedt etter bestemmelsene i §§ 118 og 119 dersom referansepersonen, jf. § 39, på forespørsel ikke samtykker i at søkeren gis opphold, eller dersom det er sannsynlig at ekteskapet er inngått mot en av partenes vilje eller med det hovedformål å skaffe søkeren lovlig opphold i riket.

  Bestemmelsene i § 85 gjelder tilsvarende for saker etter dette kapitlet.

  Utlendingsdirektoratet treffer vedtak om tilbakekall etter annet ledd.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 121. Bortvisning

  EØS-borgere og deres familiemedlemmer kan bortvises når

  a) de ikke viser gyldig pass eller annet godkjent reisedokument eller visum når dette er nødvendig,

  b) de reiser inn eller oppholder seg i riket uten rett til innreise, oppholdsrett eller varig oppholdsrett etter §§ 111, 112, 113, 114, 115 eller 116, og de heller ikke har rett til innreise eller oppholdstillatelse etter lovens alminnelige bestemmelser, eller

  c) det foreligger forhold som gir grunnlag for utvisning.

  En utlending som nevnt i § 110 fjerde ledd og som har oppholdsrett etter § 111 annet ledd eller § 114 annet ledd, kan bortvises når det foreligger forhold som gir grunnlag for utvisning.

  Sak om bortvisning etter første ledd bokstav a og c må reises ved innreise eller senest innen sju dager. Dersom sak om bortvisning ikke er reist innen sju dager, kan en utlending som ikke har oppholdsrett etter dette kapitlet, bortvises etter vedtak fra Utlendingsdirektoratet etter reglene i første ledd bokstav c.

  Sak som skal avgjøres av Utlendingsdirektoratet, forberedes av politiet.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om at bortvisning etter første ledd kan treffes av politiet.

 • RegulationAttatchment § 122. Utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet

  EØS-borgere og deres familiemedlemmer, og utlendinger som nevnt i lovens § 110 fjerde ledd med oppholdsrett etter § 111 annet ledd eller § 114 annet ledd, kan utvises når hensynet til offentlig orden eller sikkerhet tilsier det. Det er et vilkår for utvisning at det hos utlendingen foreligger, eller må antas å foreligge, personlige forhold som innebærer en virkelig, umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn. Kongen kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om hva som er omfattet av offentlig orden og sikkerhet.

  En utlending som kan utvises etter første ledd, kan likevel ikke utvises når utlendingen

  a) har varig oppholdsrett etter §§ 115 eller 116 med mindre tungtveiende hensyn til offentlig orden eller sikkerhet tilsier det,

  b) er EØS-borger som har oppholdt seg ti år i riket, med mindre det er tvingende nødvendig av hensyn til offentlig sikkerhet, eller

  c) er EØS-borger som er mindreårig, med mindre det er tvingende nødvendig av hensyn til offentlig sikkerhet. Dette gjelder likevel ikke overfor mindreårige hvis utvisning av den mindreårige er nødvendig for å ivareta hensynet til barnets beste.

  En utlending som har overtrådt straffeloven kapittel 18, eller har gitt trygt tilholdssted til noen som utlendingen kjenner til at har begått et slikt lovbrudd, kan utvises uavhengig av bestemmelsene i annet ledd.

  Utvisning etter bestemmelsene i denne paragrafen besluttes ikke dersom det i betraktning av forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket, vil utgjøre et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller familiemedlemmene. Ved vurderingen av om utvisning utgjør et uforholdsmessig tiltak, skal det blant annet legges vekt på varigheten av vedkommendes opphold i riket, alder, helsetilstand, familiesituasjon, økonomisk situasjon, sosial og kulturell integrering i riket og tilknytning til hjemlandet. I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 123. Utvisning av hensyn til folkehelsen

  En utlending med oppholdsrett etter § 111 kan utvises når det er nødvendig av hensyn til folkehelsen og myndighetene har iverksatt beskyttelsestiltak i forhold til egne borgere.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 124. Innreiseforbud og vedtaksmyndighet mv.

  Utvisning er til hinder for senere innreise. Innreiseforbudet kan gjøres varig eller tidsbegrenset, men ikke for kortere tidsrom enn to år. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 122 første ledd.

  Innreiseforbudet kan etter søknad oppheves dersom nye omstendigheter tilsier det. Dersom særskilte omstendigheter foreligger, kan den som er utvist, etter søknad få adgang til riket for kortvarig besøk selv om innreiseforbudet ikke oppheves, men som regel ikke før ett år er gått fra utreisen.

  Utlendingsdirektoratet treffer vedtak om utvisning etter bestemmelsene i §§ 122 og 123, og avgjør også søknad om adgang til riket fra en utlending som er utvist. Sak som skal avgjøres av Utlendingsdirektoratet, forberedes av politiet.

  Før det treffes vedtak om utvisning av en utlending som utholder en strafferettslig særreaksjon, skal det innhentes uttalelse fra den faglig ansvarlige for særreaksjonen, jf. psykisk helsevernloven § 1-4, om gjennomføringen av særreaksjonen og faren for nye alvorlige lovbrudd. Uttalelsen skal forelegges påtalemyndigheten, som skal gis anledning til å uttale seg om saken.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 125. Overgangsordninger for nye avtaleparter til EØS-avtalen

   Ved utvidelse av EØS-avtalen til nye avtaleparter kan Kongen i forskrift fastsette overgangsordninger som avviker fra bestemmelsene i dette kapittelet.

 • RegulationAttatchment § 125 a. Rett til fortsatt opphold for britiske borgere og deres familiemedlemmer

  Kongen kan gi forskrift om rett til opphold for britiske borgere som har oppholdsrett eller varig oppholdsrett etter §§ 111, 112 eller 115 på det tidspunktet bestemmelsene i EØS-avtalen ikke lenger kommer til anvendelse overfor Storbritannia, og om rett til opphold for deres familiemedlemmer, jf. § 110 tredje ledd. Kongen kan gi forskrift om søknadsfrister, klage, gebyr mv. for personer som nevnt i første punktum. Forskriftene kan avvike fra øvrige bestemmelser i loven

Relaterte rettskilder

Departementenes rundskriv og instrukser

EU og EØS

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 19-29 om vilkår for bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet

Sentrale lover og forskrifter

§ 10-1. Adgang til å søke førstegangs oppholdstillatelse etter innreise § 10-1 Adgang til å søke førstegangs oppholdstillatelse etter innreise(01.12.2010)
§ 19-1. Hvem som er omfattet § 19-1 Hvem som er omfattet(17.06.2011)
§ 19-10. Unntak fra oppholdsrett - urimelig byrde for offentlige velferdsordninger § 19-10 Unntak fra oppholdsrett - urimelig byrde for offentlige velferdsordninger(29.12.2009)
§ 19-11. Meldeplikt for arbeidssøkende og deres familiemedlemmer § 19-11 Meldeplikt for arbeidssøkende og deres familiemedlemmer(29.12.2009)
§ 19-12. Om godkjente utdanningsinstitusjoner og erklæring om sikret underhold § 19-12 Om godkjente utdanningsinstitusjoner og erklæring om sikret underhold(29.12.2009)
§ 19-13. Oppholdsrett i mer enn tre måneder - tilstrekkelige midler § 19-13 Oppholdsrett i mer enn tre måneder - tilstrekkelige midler(29.12.2009)
§ 19-13a. Bortfall av oppholdsrett etter lovens § 112  (15.07.2013)
§ 19-14. Videre oppholdsrett for familiemedlemmer som er EØS-borgere § 19-14 Videre oppholdsrett for familiemedlemmer som er EØS-borgere(29.12.2009)
§ 19-15. Videre oppholdsrett for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere § 19-15 Videre oppholdsrett for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere(29.12.2009)
§ 19-16. Oppholdsrett i mer enn tre måneder for tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS-borgere § 19-16 Oppholdsrett i mer enn tre måneder for tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS-borgere(29.12.2009)
§ 19-17. Krav til sammenhengende opphold – EØS-borgere § 19-17 Krav til sammenhengende opphold – EØS-borgere(29.12.2009)
§ 19-18. Krav til sammenhengende opphold – familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere § 19-18 Krav til sammenhengende opphold – familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere(29.12.2009)
§ 19-19. Varig oppholdsrett – ufrivillige arbeidsavbrudd § 19-19 Varig oppholdsrett – ufrivillige arbeidsavbrudd(29.12.2009)
§ 19-2. Hvilke av lovens øvrige bestemmelser som gjelder ved siden av bestemmelsene i lovens kapittel 13 § 19-2 Hvilke av lovens øvrige bestemmelser som gjelder ved siden av bestemmelsene i lovens kapittel 13(29.12.2009)
§ 19-20. Kravet om å bo sammen § 19-20 Kravet om å bo sammen(18.02.2010)
§ 19-21. Bortfall av varig oppholdsrett § 19-21 Bortfall av varig oppholdsrett(18.02.2010)
§ 19-22. Registreringsbevis for EØS-borgere § 19-22 Registreringsbevis for EØS-borgere(17.06.2011)
§ 19-23. Oppholdskort for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere § 19-23 Oppholdskort for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere(17.06.2011)
§ 19-24. Oppholdskort for tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS-borgere § 19-24 Oppholdskort for tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS-borgere(17.06.2011)
§ 19-25. Varig oppholdsbevis for EØS-borgere § 19-25 Varig oppholdsbevis for EØS-borgere(29.12.2009)
§ 19-26. Varig oppholdskort for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere § 19-26 Varig oppholdskort for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere(29.12.2009)
§ 19-27. Innhenting av opplysninger om vandel § 19-27 Innhenting av opplysninger om vandel(29.12.2009)
§ 19-28. Bortvisning - vedtaksmyndighet § 19-28 Bortvisning - vedtaksmyndighet(29.12.2009)
§ 19-29. Bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet § 19-29 Bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet(29.12.2009)
§ 19-3. Søknad om oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3, 4, 6 og 7 fra utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, og betydningen av oppholdsretten § 19-3 Søknad om oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3, 4, 6 og 7 fra utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, og betydningen av oppholdsretten(29.12.2009)
§ 19-30. Innreiseforbud mv. § 19-30 Innreiseforbud mv.(29.12.2009)
§ 19-31. Kontroll med vilkår for oppholdstillatelser etter lovens § 125 § 19-31 Kontroll med vilkår for oppholdstillatelser etter lovens § 125(29.12.2009)
§ 19-4. Betydningen av oppholdstillatelse for utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, jf. § 19-3 § 19-4 Betydningen av oppholdstillatelse for utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, jf. § 19-3(29.12.2009)
§ 19-5. Bortvisning etter lovens kapittel 2 og utvisning etter lovens kapittel 8 for utlendinger som er omfattet av kapittel 13. § 19-5 Bortvisning etter lovens kapittel 2 og utvisning etter lovens kapittel 8 for utlendinger som er omfattet av kapittel 13.(29.12.2009)
§ 19-5a. Oppholdsrett for familiemedlemmer til nordiske borgere § 19-5a Oppholdsrett for familiemedlemmer til nordiske borgere(17.06.2011)
§ 19-6. Varig tilknytning – samboere § 19-6 Varig tilknytning – samboere(29.12.2009)
§ 19-7. Hvem som anses som andre familiemedlemmer § 19-7 Hvem som anses som andre familiemedlemmer(29.12.2009)
§ 19-8. Om tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS-borgere § 19-8 Om tjenesteytere og etablerere som ikke er EØS-borgere(29.12.2009)
§ 19-9. Om beregning av oppholdstid § 19-9 Om beregning av oppholdstid(29.12.2009)
Kapittel 10. Allmenne regler om oppholdstillatelser (29.12.2009)
Kapittel 14. Utvisning (29.12.2009)
Kapittel 19. Særlige regler for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen (29.12.2009)

UDI rundskriv

RS 2010-005 Saksbehandlingsrutiner - utvisning av straffedømte utlendinger, jf. utlendingsloven § 67 første ledd bokstav c, § 68 første ledd bokstav b eller § 122(25.10.2011)
RS 2010-017 Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning av straffedømte utlendinger som omfattes av tilleggsprotokollen til den europeiske overføringskonvensjonen(16.02.2012)
RS 2010-020 Retningslinjer for saksbehandlingen i forbindelse med sak om bortvisning etter innreise og sak om utvisning i hastesaker(24.02.2011)
RS 2010-022 Bortvisning og utvisning av EØS-borgere av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet(20.07.2011)
RS 2010-025 Familieinnvandring med EØS-borger – utlendingsloven § 110 og utlendingsforskriften § 19-7(09.08.2011)
RS 2010-069 Opphevelse av innreiseforbudet eller adgang til Norge for kortvarig besøk uten at innreiseforbudet oppheves – utlendingsloven §§ 71 annet ledd og 124 annet ledd(05.07.2010)
RS 2010-181 Retningslinjer for forberedelse av visumsaker - dokumentasjonskrav(31.03.2011)
RS 2011-010 Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning på grunn av grov vold og vold i nære relasjoner(04.12.2009)
RS 2011-016 Rundskriv om varig oppholdsrett, jf. utlendingsloven §§ 115 og 116(20.07.2011)
RS 2011-035 Rutiner for saker knyttet til EØS-regelverket i norsk utlendingsrett(18.07.2011)
RS 2011-037 Opphold på selvstendig grunnlag for EØS-borgere – vilkår og dokumentasjonskrav – utlendingsloven § 112, jf. utlendingsforskriften §§ 19-12 ,19-13 og 19-13a(21.07.2011)
RS 2011-038 Tenesteytar og etablerar som ikkje er EØS-borgar, jf. utlendingslova § 114 andre ledd og utlendingsforskrifta § 19-16(21.07.2011)
RS 2011-040 Personkontroll og kontroll av originale identitetsdokumenter i visum- og oppholdsaker etter tredjelandsregelverket, og EØS-regelverket(26.08.2011)
RS 2016-009 Politiets oppgaver ved underretning og iverksetting av vedtak om bortvisning og utvisning(16.12.2016)

Underrettsavgjørelser

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo